Enkäten avslutad – frågor och svar om DIF:s värdegrundsarbete

DIF-alliansen

Ett stort tack till alla Djurgårdare – 24 frågor och svar om Värdegrundsarbetet

Vi vill rikta ett stort tack till alla de Djurgårdare som har engagerat sig i värdegrundsarbetets inledande fas genom att dela med sig av sina tankar, åsikter och idéer. Över 400 Djurgårdare har varit involverade i intervjuer, möten, workshops och pilotundersökningar. Vi har dessutom fått in hela 7 736 svar, som klarat granskning, i den öppna webbenkäten. En fantastisk siffra! Sammantaget finns nu ett omfattande material med Djurgårdsfamiljens tankar, åsikter och idéer kring Djurgårdens IF som kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Nedan följer mer information samt 24 frågor och svar om värdegrundsarbetet och webbenkäten.

Vi är medvetna om att det övergripande värdegrundsarbete som Djurgårdens IF har inlett väcker många relevanta frågor inom Djurgårdsfamiljen. För er som söker mer information har vi planerat följande:

• Publicera svar på vanligt förekommande frågor om värdegrundsarbetet i stort och om webbenkäten. Nedan finns svar på 24 av dessa frågor. Vi vet att det är väldigt mycket information att ta till sig, men tror att det finns ett stort värde i att informera om processen på detta sätt. Dessa frågor och svar kommer framgent även att finnas på: alliansen.dif.se

• Informera om lärdomar från värdegrundsarbetets informationsfas och löpande om projektgruppernas arbete på: alliansen.dif.se

• Arrangera ett öppet informationsmöte om värdegrundsarbetet.

Har du frågor eller vill du engagera dig i värdegrundsarbetet vill vi gärna att du kontaktar oss på vardegrund.alliansen@dif.se. Vi uppmuntrar alla Djurgårdare som har åsikter eller idéer om värdegrundsarbetet och hur vi kan skapa en starkare framtid för Djurgårdens IF att ta kontakt. Om vi alla samarbetar blir resultat som bäst.

Återigen ett stort tack till alla er som engagerat er i värdegrundsarbetets informationsfas. Tusentals Djurgårdare har reflekterat över vad de vill att föreningen ska stå för och stå upp för. En del i personliga möten och andra genom webbenkäten. Oavsett väg, ni har på ett fantastiskt sätt bidragit till de stundande diskussionerna att forma ett ännu starkare Djurgårdens IF!

Tacksamma hälsningar från Djurgårdsalliansens föreningar,

DIF Alpin
DIF Amerikansk fotboll
DIF Bandy
DIF Basket
DIF Bordtennis
DIF Boule
DIF Bowling
DIF Boxning
DIF Brottning
DIF Cykel
DIF Fotboll
DIF Friidrott
DIF Fäktning
DIF Golf
DIF Handboll
DIF Handikappfotboll
DIF Hockey
DIF Innebandy
DIF Kampsport
DIF Konståkning

Frågor och svar kring Värdegrundsarbetet i stort

Varför genomför Djurgårdens IF det här värdegrundsarbetet?
Det finns grundläggande skäl för det. Djurgårdens IF har inte den attraktion och det associationsvärde som föreningen borde ha på beslutsfattare i samhället, i näringslivet och i familjer jämfört med hur välkänd föreningen är. Det Djurgårdens IF erbjuder är framför allt en värdegemenskap. Idag finns dock ingen uppdaterad beskrivning av den värdegemenskap som är gemensam för alla Djurgårdsföreningarna. Både erfarenhet och forskning visar att organisationer med en tydlig och implementerad värdegrund och kultur kan växa snabbare, vara effektivare i sin utveckling och de når högre avkastning samtidigt som de inom organisationen trivs bättre och känner att de har lättare att ta beslut som de vet gynnar organisationen. Att bli tydligare utåt och frigöra kraft internt gynnar Djurgårdens IF. Att genomföra ett övergripande värdegrundsarbete som kan leda till en enad värdegrund som representerar alla Djurgårdsgrupper och föreningar är därför en prioriterad insats.

När ska värdegrundsarbetet vara klart?
Ett värdegrundsarbete kan aldrig anses som klart, utan det måste alltid finnas ett pågående engagemang. Fram till 125-årsjubileet nästa år ska arbetet landa i en enad riktning byggd på en övergripande värdegrund, vision, position och mål för Djurgårdens IF. Arbetet bedrivs just nu av föreningarna med extern projektledning som preliminärt är involverad till juni 2016, varpå Djurgårdsalliansen och föreningarna tar arbetet vidare i sin helhet.

Hur ska värdegrundsarbetet bli lyckat för DIF?
För det första, ingen grupperings bästa, oavsett vilken, är viktigare än Djurgårdens IF. Det som är bra för Djurgårdens IF:s verksamhet är bra, det som är dåligt för Djurgårdens IF:s verksamhet är dåligt och måste hanteras bättre. Med det som en första och mycket tydlig utgångspunkt, addera en andra utgångspunkt; att driva allt värderingsarbete med öppenhet, transparens och delaktighet. En bred uppslutning där Djurgårdens IF:s bästa får prioritet över egna agendor är det som kommer få värdegrundsarbetet att fungera. Det handlar därför om att involvera alla delar av Djurgårdsfamiljen och låta alla dessa personer dela med sig av sitt engagemang och ansvar för föreningen samt att kombinera denna delaktighet med ett arbete som stöttas av professionella krafter. Vi har nu en mycket bred bas av röster att ta avstamp ifrån. Genom att diskutera våra egna röster ur ett nuläges- och omvärldsperspektiv så har vi alla förutsättningar för ett lyckat värdegrundsarbete.

Är supportrar involverade i värdegrundsarbetet?
Ja, i stor grad. Precis som aktiva idrottsutövare, ideella krafter, ledare och anställda är flertalet engagerade supportrar involverade, bland annat i olika arbetsgrupper där de representerar olika delar av Djurgårdsfamiljen. Alla som vill engagera sig eller bidra till arbetet, eller har frågor om det, kan kontakta: vardegrund.alliansen@dif.se.

Hur ser processen ut fram till 125-årsjubileumet?
Efter en massiv informationsinhämtning under flera månader följer nu en månads analysarbete. Det görs i första hand av en projektledningsgrupp och en central arbetsgrupp. Arbetet ska resultera i en bred sammanställning av input och insikter som sedan ska användas som ett diskussionsunderlag. Vid sidan av detta ska även en rad nya arbetsgrupper sättas samman som ska representera hela den breda Djurgårdsfamiljen och som ska stötta processen med sin input.

Målbilden är att presentera en övergripande vision, position och värdegrund som spänner över alla Djurgårdsföreningar den 12 mars 2016, dvs då föreningen fyller 125 år. Det innebär att vi under hösten och vintern kommer att föra diskussioner om den övergripande värdegrunden, föreningens vision, position i samhället och mission i vardagen med samtliga föreningar och intressentgrupper, inklusive supportrar och sponsorer. Mer info om 125-årsjubileumet kommer från Djurgårdens IF framöver.

Hur kan jag få information om det som sker?
Information publiceras löpande på http://alliansen.dif.se. Minst ett stort informationsmöte kommer att arrangeras. Utöver det finns alltid möjligheten att bidra till projektet. För att undvika att någon upplever att de inte fått den information de vill ha har vi sedan start arbetat med en bred involvering i projektet. Alla intresserade Djurgårdare är varmt välkomna att meddela sitt intresse att delta i det fortsatta arbetet. Finns intresse och tid så kontakta: vardegrund.alliansen@dif.se.

Vilka ansvarar för det centrala värdegrundsarbetet från DIF:s sida?
Högst ansvarig för arbetet med övergripande frågor för Djurgårdens IF är Djurgårdsalliansen. Beställare av arbetet är därför Djurgårdsalliansen tillsammans med Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey. Operativt drivs arbetet av en projektorganisation bestående av Tom Davidson (projektledare), Thomas Brenemark (processledare) samt SelfLeaders (processledare). Information om beställare, projektledning, projektgrupp och central arbetsgrupp samt kontaktpersoner på alla föreningar för värdegrundsarbetet finns på: alliansen.dif.se/vardegrund

Vad har projektledning och processledare för erfarenhet av värdegrundsarbeten?
Den process som används är anpassad till Djurgårdens IF från erfarenheter som processledarna har av värderings- och varumärkesprocesser för såväl myndigheter som företag. Några av dessa är SEB, Telia, Försvars-makten, Ikano, Tre, Nordea, Handelshögskolan, Boliden, Skanska, Sveriges Riksdag, Stockholms Handelskammare med flera. Projektledningen har tidigare genomört arbeten som arenautredningen för Djurgården Fotboll 2011 och supporterinsamlingen FairPlay2014 för Djurgården Hockey där stora delar av föreningen involverats och aktiverats.

Vilket uppdrag och mandat har den externa projektledningen?
Uppdraget är att projektleda processen i värdegrundsarbetet operativt t.o.m. juni 2016. Alla mandat ligger hos föreningarna och Djurgårdsalliansen.

Hur är värdegrundsarbetet finansierat – av vilka och varför?
Det är medlemmar i supporterorganisationen och insamlingsstiftelsen DNA som finansierar värdegrundsarbetets externa och operativa projekt- och processledning. Det görs med riktade medel endast avsedda för värdegrundsarbetet. Vissa tillkommande, mindre omkostnader för värdegrundsarbetet kommer att delas solidariskt mellan beställarna Djurgårdsalliansen, Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey. Stiftelsen DNA:s syfte är att bidra till utvecklingen av ett långsiktigt starkt, hållbart och framgångsrikt Djurgårdens IF, socialt, ekonomiskt och sportsligt. För att kunna nå det målet anses en föreningsgemensam värdegrund vara en förutsättning och därför högsta prioritet för DNA. Det nuvarande projektet är ett komplement till de insatser där man framför allt stöttar fotbollen och hockeyn. Projektledaren för värdegrundsarbetet, Tom Davidson, är medgrundare och vd för insamlingsstiftelsen DNA och processledaren Thomas Brenemark är medlem i DNA.

Vad är syftet med den nyligen genomförda webbenkäten?
Syftet var, och är, att ge alla Djurgårdare en chans att berätta om vad de vill och tänker runt sin förening. Det är omöjligt att intervjua eller genomföra workshops med alla Djurgårdare. Däremot har alla erbjudits chansen att delta och tycka till i webbenkäten. Enkäten är en del i det större värdegrundsarbetet som har pågått under 2015. Allt lyssnande till hur alla Djurgårdare tycker, tänker och talar gör det möjligt att kunna skapa en gemensam vision för Djurgårdens IF i stort.

Varifrån kommer frågorna i webbenkäten? Vissa kändes svåra att svara på?
Frågorna är utformade för att Djurgårdens IF ska kunna se vilka värderingskluster som finns och grundas på material från samtal med cirka 400 Djurgårdare(*). Vi har under nio månader samlat in information genom att lyssna på samtliga föreningar samt genomfört möten, djupintervjuer, workshops och webbenkätens pilotundersökning. Då har olika idrottsutövare, ledare, föreningsaktiva och aktiva supportrar återkommande lyft vissa frågor som de anser är viktiga, där en del frågor har varit uppenbara och andra har varit nya. Flera av dessa frågor har senare inkluderats i enkäten, exempelvis frågor som berör valberedningens arbete. Kritiken som har uppkommit är att vissa frågor är svåra att besvara, då de kräver en djupare inblick i Djurgårdens arbete. För samtliga frågor har dock alltid ett ”vet ej”-alternativ funnits. För de som har velat utveckla sina svar kring en specifik fråga har även möjligheten att skriva en kommentar och fördjupning funnits. Dessa kvalitativa svar kommer att vara oerhört intressanta för ansvariga i föreningen att ta i beaktning i analysarbetet.

* Personer som medverkat i workshops, avrapporteringsmöten, feedbackvändor, pilotundersökning och intervjuer har valts ut i samarbete mellan projektledning, föreningarna och den aktiva läktarkulturens arbetsgrupp. De som har valts ut ansågs ha djup erfarenhet och starkt engagemang från föreningsled, supporterled, tid som aktiv idrottare, ledare eller styrelse och som hade möjlighet och intresse att delta.

Finns det en förutbestämd tes som frågorna är anpassade för?
Nej. Samtalen med cirka 400 Djurgårdare under informationsfasen visade på att det finns gemensamma synsätt hos olika grupper och ett antal specialfrågor som intresserar. Det är därmed intressant att undersöka om vi kan se liknande saker i den stora Djurgårdsfamiljen (i webbenkäten).

Varför göra en öppen webbenkät?
Vi har medvetet valt att ha en hög grad av öppenhet i vår enkät. För att kunna samla in information från så många Djurgårdare som möjligt – såsom aktiva, ledare, medlemmar, säsongare, organisation, föräldrar samt supportrar – är en öppen webbenkät den absolut bästa metoden. Att värdera alla Djurgårdares åsikter lika och få in även de som sällan hörs har varit en prioritet i projektet.

När det handlar om hela Djurgården är det viktigt att det ska vara enkelt att kunna bidra med sina tankar om föreningen, även från dem som sällan är aktiva i olika forum. Alla starkt engagerade Djurgårdare är oerhört viktiga för föreningen, men ett starkt Djurgårdens IF kommer ur föreningens hela bredd och djup. Aktiva i ledningen eller i supporterled är språkrör och motorer, men det är när de får hundratusentals Djurgårdssympatisörer med sig som kraften blir enorm.

Kan man inte sabotera en öppen enkät?
Den frågan diskuterades mycket innan enkäten lanserades och vi var väl medvetna om att resultaten skulle kunna bli utsatta för försök till manipulation. Trots det prioriterade vi att skapa ett bredare engagemang i insamlingsfasen, istället för att nå ut till den begränsade skara individer som vi har kontaktuppgifter till. Efter att enkäten avslutades har vi tillsammans med Netigate använt olika metoder för att identifiera och plocka bort uppenbara försök till att manipulera eller påverka resultatet.

Vilken erfarenhet har Netigate av att genomföra enkäter?
Netigates undersökningsplattform används idag av över 1 500 organisationer över hela världen och har cirka två miljoner besvarade enkäter. Netigate är ett supportföretag till föreningen och tillhandahåller den plattform som Djurgården har använt för att genomföra både den här enkäten och andra.

Hur kan man vara säker på tillförlitligheten i enkäten?
Som leverantör av undersökningsplattform har Netigate en gedigen erfarenhet av online-undersökningar med statistik från ca två miljoner besvarade enkäter. Utifrån den metod som valts för undersökningen så finns det flera olika tillvägagångssätt för att öka kvaliteten i underlaget efter genomförandet. Genom att beräkna mediansvarstiden och därefter granska onormalt stora avvikelser kan man identifiera såväl oengagerade svar som slentrianmässiga svar och försök till manipulation av resultatet. Man kan även se på svarsmönster, s.k. flatlining, för att upptäcka försök till att metodiskt påverka ett resultat. Netigate har på uppdrag av Djurgården vidtagit dessa åtgärder för att på så sätt höja kvaliteten och tillförlitligheten i resultatet.

Varför kunde man göra enkäten flera gånger?
Sättet som man tekniskt oftast använder för att begränsa antalet gånger en och samma person kan göra en undersökning är att lägga en ’cookie’ på enheten som sedan känns igen. Systemet säger då ifrån vid ett andra försök till att göra enkäten. Denna funktion var inplanerad att användas, men har tyvärr inte använts. Misstaget berodde på den mänskliga faktorn och upptäcktes inte förrän enkätens sista dag. Framför allt ledde det till att några personer fick felaktig information om att det fanns en teknisk lösning för att hindra att man kunde göra enkäten mer än en gång. Vi är ledsna över att vi till ett fåtal personer gått ut med felaktig information att man bara kunde göra enkäten en gång.

Det är dock viktigt att påpeka att även om funktionen hade varit aktiverad från dag ett, går det inte att gardera sig till 100% mot det faktum att en respondent skulle kunna svara på samma enkät från flera olika enheter (t.ex. dator, telefon, surfplatta). Det går inte heller att gardera sig till 100% mot det faktum att respondenten kan tömma sitt ’cacheminne’ och därmed göra enkäten fler gånger. Detta innebär med andra ord att man alltid ska granska enkäter av den här typen i efterhand om det finns anledning att tro att några personer försökt manipulera resultaten oavsett om cookie-funktion använts eller inte.

Hur många svar kom in?
7 736 svar, efter granskning. Intresset för undersökningen var stort och vi fick in 9 190 svar. Efter granskning av materialet (tidsgallring, exkludering av icke-kompletta svar och flatlining-granskning) kunde 7 736 svar urskiljas, vilka ansågs tillförlitliga att använda i det fortsatta arbetet. Se mer information kring hur svaren granskats i frågan ”Hur kan man vara säker på tillförlitligheten i undersökningen?” ovan. Bortfallet var således ca 14% och är helt normalt för den här typen av undersökning.

Är 7 736 svar en bra siffra?
Det är inte bara bra, det är en fantastisk siffra. Vi hade satt målet att nå över 5 000 vilket det fanns flera som såg som omöjligt. För att ge ett perspektiv: i snitt har det tagit 15 minuter att göra enkäten. Det innebär att föreningen fått in ca 1 936 timmar av input från djupet av Djurgårdsfamiljen, vilket motsvarar 80,5 dygn. Detta visar på hur stort engagemanget har varit hittills. Webbenkäten är långt ifrån allt och allt är långt ifrån klart. Det är nu samtalen om framtiden kan starta.

Hur använder Djurgården all data från enkäten?
Det som kommer upp i enkäten behandlas inte som någon form av valresultat där flest röster vinner, vilket är oerhört viktigt att poängtera. Självklart tas all input på största allvar, men det som gjorts är en inlyssning som ger vägledning och underlag för fortsatta samtal och utveckling, inte majoritetsbeslut. Datan ger information om vilka värderingar som finns i Djurgårdsfamiljen och det ger vägledning för det fortsatta arbetet framåt. De nio månaderna av informationsinhämtning med den avslutande kvantitativa webbenkäten är inte slutet på arbetet, utan början på en dialog i hela Djurgårdsfamiljen.

Varför var det fler frågor om Djurgården Fotboll och Hockey?
Fotbollen och hockeyn är de sektioner som engagerar absolut flest människor, både supportrar och anställda/aktiva. Att tyngdpunkten i webbenkäten väger över mot dessa föreningar är därmed naturligt, men samtliga sektioner är involverade och kommer att dra nytta av arbetet som görs, samtidigt som de kan använda input specifik för ens egna aktiva och medlemmar.

Varför frågar man inte om ålder, kön, bostadsort i enkäten?
I förarbetet visade det sig att drivkrafterna hos idrottare, ledare, supportrar och styrelser/organisationer inte hade en direkt koppling till demografiska faktorer så som kön, ålder och bostadsort. I webbenkäten valde vi därför att inte segmentera Djurgårdare efter olika demografiska faktorer utan istället efter grupptillhörighet. För att undvika att diskussioner tappar fokus på kärnfrågan, som är vilka värderingskluster som kan finnas, så hade det med facit i hand varit bra att ta med inte minst kön med tanke på den snedvridning i könsfördelning som finns. För arbetet framåt är det viktigaste att se vad som enar och skiljer drivkrafter åt i olika intressegrupper såsom aktiva, ledare, supportrar och styrelse/organisation. Detta kan sedan användas som ett diskussionsunderlag för att skapa en enande riktning som inspirerar alla grupper. Det övergripande målet är att nå en praktisk och användbar Djurgårdsgemensam bild av synen på hela föreningen och dess verksamhet. Med det sagt så vill vi betona att vi håller med om de möjligheter en bredare demografisk bild kan ge senare. En viktig sak är till exempel att arbeta för en jämnare könsfördelning överlag framåt.

Vad händer om det sker misstag under processen?
Självklart kommer det att ske misstag under resans gång, precis som det gör i alla matcher och på tävlingar i våra föreningar. Rätt använt så är misstag en fantastisk möjlighet att lära och komma snabbare framåt. Om vi hanterar misstag och fel på samma kloka sätt som vi vet att vi ska göra när det sker på träningar och vid tävlingstillfällen, så agerar vi maximalt konstruktivt för Djurgårdens IF:s bästa. Värdegrundsarbetets utfall blir så bra som vi med alla Djurgårdares gemensamma insatser och bidrag gör det till – och att arbetet drivs framåt i en anda av samarbete. Välkommen in i arbetet med tankar, idéer, åsikter eller kritik. Kontakta oss på vardegrund.alliansen@dif.se.

l