Föreningens Stadgar

Dessa stagar klubbades igenom på föreningens årsmöte den 22 februari 2005.

ÄNDAMÅL
1. Föreningen har till uppgift att främja och genom sina medlemmar utöva fotbollidrotten. För detta ändamål skall föreningen verka för fotbollidrottens bästa, välja ändamålsenliga verksamhetsformer, anpassa sin verksamhet efter samhällets krav samt verka för samarbete och förståelse mellan idrottsföreningar och de myndigheter, institutioner och organisationer som berörs av verksamheten.Föreningen får bedriva denna verksamhet i idrottsaktiebolag enligt de bestämmelser som beslutats av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Svenska Fotbollsförbundet (SvFF). Föreningen skall, om den upplåter sin rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet till idrottsaktiebolaget, äga minst 99% av rösterna för samtliga aktier i idrottsaktiebolaget.

Föreningen får också bedriva föreningsfrämmande verksamhet i bolagsform.

TILLHÖRIGHET
2. Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) och är därigenom ansluten till RF.Föreningen tillhör dessutom distriktsidrottsförbundet Stockholms Idrottsförbund (SIF) samt specialidrottsdistriktsförbundet Stockholms Fotbollsförbund (StFF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

MEDLEMSKAP
3. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
4. Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i punkten 2 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala av föreningens årsmöte fastställda medlemsavgifter, vilka skall betalas årligen och löpa ett år från den dag de betalas, samt övriga av föreningen beslutade avgifter.
5. Medlem kan av föreningens styrelse utses till ständig medlem. Sådant medlemskap kan även erhållas genom erläggande av på föreningens årsmöte fastställd engångsavgift. Medlem kan på styrelsens förslag av föreningens årsmöte utses till hedersordförande eller hedersledamot i föreningen.
6. Medlem, som uppnått myndighetsålder och som betalat förfallen medlemsavgift, har vid val och fattande av beslut i föreningen yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Medlem, som inte uppnått myndighetsålder, har dock yttranderätt och förslagsrätt. Rösträtten får inte utövas genom ombud.
7. Medlem som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse och har därmed omedelbart lämnat föreningen.
8. Medlem som under två år i följd inte erlagt medlemsavgifter, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som uppenbarligen motverkar föreningens syften eller handlar i strid mot dess eller RF:s stadgar och beslut, kan av styrelsen uteslutas. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från dagen för beslutet. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Innan något sådant beslut fattas skall medlemmen genom skrivelse från styrelsen uppmanas att yttra sig i frågan senast fjorton dagar efter att han fått del av skrivelsen. Skrivelsen skall sändas som rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet delges medlemmen på lämpligt sätt. Beslutet skall vara motiverat samt innehålla en anvisning om hur beslutet överklagas. Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
STYRELSE
9. Föreningens högsta ledning utövas av dess styrelse. Styrelsen ansvarar särskilt för

 • att bereda frågor som skall behandlas av föreningens årsmöte och extra föreningsmöte,
 • att verkställa nämnda mötens beslut,
 • att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • att förvalta föreningens medel,
 • att till föreningens årsmöte framlägga verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar, samt
 • att i särskild arbetsordning meddela föreskrifter och riktlinjer för föreningens verksamhet.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

10. Styrelsen består av ordföranden samt minst fyra ledamöter och högst två suppleanter för dessa, alla valda av föreningens årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare ledamöter. Vidare får styrelsen tillsätta de kommittéer som behövs för verksamhetens ändamålsenliga bedrivande. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till arbetsutskott eller kommittéer.
11. Styrelsen skall sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutför om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem inklusive tjänstgörande suppleanter är närvarande. Varje styrelseledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor har ordföranden utslagsröst, dock skall vid sluten omröstning lotten avgöra.
12. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, på så sätt styrelsen beslutar.
ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE
13. Föreningens årsmöte skall hållas inom fem månader efter utgången av varje räkenskapsår. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Styrelsen skall utfärda kallelse till mötet genom meddelande på föreningens officiella hemsida minst fyra veckor före årsmöte. Styrelsen kan på samma sätt utfärda kallelse till extra föreningsmöte minst två och högst fyra veckor före sådant möte. Begär föreningens revisor skriftligen att extra föreningsmöte skall hållas, skall styrelsen utfärda kallelse inom två veckor från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.
14. Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:

 1. fastställande av röstlängd för mötet
 2. fråga om mötets behöriga utlysande
 3. fastställande av dagordning
 4. val av ordförande för mötet
 5. val av sekreterare för mötet
 6. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
 8. föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 9. fastställande av balans- och resultaträkningen
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av föreningsordförande för en tid av ett år
 12. val av minst 2 styrelseledamöter för en tid av två år
 13. val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
 14. val av minst 3 ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera till och med nästa årsmöte
 15. val av minst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
 16. fastställande av medlemsavgifter
 17. ärenden föreslagna av styrelsen
 18. motioner, som senast tre veckor före föreningens årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande
 19. övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.
15. Styrelsens ledamöter och revisorer skall närvara vid årsmötet såvida inte förfall föreligger. Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som medlemmarna utom i frågor om ansvarsfrihet, där de endast har yttranderätt. Revisorerna har, såvida de inte är medlemmar, enbart yttrande- och förslagsrätt i de ärenden årsmötet behandlar.
16. Motion till årsmöte kan väckas av enskild medlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över inkommen motion före årsmötet.
17. Vid extra föreningsmöte skall förutom a – f i punkten 14 endast förekomma de ärenden, som föranlett mötets sammankallande, vilka också ska anges i kallelsen.
18. Vid årsmötet och extra föreningsmöte har varje närvarande medlem som uppfyller villkoren i punkten 6 en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, dock skall vid val lottning avgöra.
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
19. Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från föreningens årsmöte till och med årsmötet året därpå.
REVISION
20. För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet minst två revisorer, varav åtminstone en skall vara auktoriserad eller godkänd, och en revisionssuppleant för en tid av ett år. Revisorerna skall till föreningens årsmöte avge revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna får delta i samtliga inom föreningen förekommande sammanträden och möten.
VALBEREDNING
21. För val av styrelse och övriga val, som årsmötet har att förrätta, skall årsmötet utse en valberedning bestående av minst tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter skall av årsmötet utses till ordförande. Årsmötet fastställer instruktion för valberedningen.
STADGEÄNDRING
22. Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptas till avgörande vid föreningens årsmöte och får inte antas om inte frågan angetts i kallelsen till mötet. För godkännande av ändringsförslag krävs beslut av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid mötet.
UPPLÖSNING
23. För beslut om föreningens upplösning krävs en majoritet av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Medlemmar skall kunna styrka, att de fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. RF och SvFF skall omedelbart underrättas om föreningens upplösning genom kopia av protokollen från de årsmöten som beslutar åtgärden, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen. Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar.
MEDLEMSKAP I DJURGÅRDENS IF ALLIANSFÖRENING (DIF)
24. Föreningen är medlem i Djurgårdens IF Alliansförening (DIF). Detta medför rättigheter att företräda DIF i officiella sammanhang. Föreningen är skyldig att använda de emblem, färger andra symboler som är specifika för DIF i tävlings- och andra idrottssammanhang.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
25. Utöver dessa stadgar gäller: RF:s stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser, övriga föreskrifter och anvisningar; SvFF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter; av föreningen i särskild ordning meddelade bestämmelser.
TVIST
26. Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SvFF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
l