Förslag angående omarbetade stadgar

Nu finns ett förslag till omarbetade stadgar för Djurgårdens IF Fotboll.

Som vi tidigare har berättat pågår ett arbete med att modernisera och fräscha upp föreningens stadgar. Det har under senare år gjorts en del ändringar i våra stadgar, men det var mycket länge sedan vi gjorde en grundlig genomgång av helheten, så behovet att modernisera har varit stort.

Vissa ändringar har sin grund i att vi själva velat göra en del tillägg varav flera är en anpassning till dagens praxis, andra ändringar är en anpassning till så kallade normalstadgar för idrottsföreningar. Trots att några sakliga ändringar föreslås är vår bedömning att stadgarna på ett övergripande plan inte innebär någon stor skillnad för hur vår förening ska skötas i framtiden.

Några av de sakliga förändringar som föreslås:

  • Stadgeenlig tidpunkt för när årsmöte senast ska ha ägt rum har anpassats till dagens praxis som styrs av krav med anledning av elitlicensen.
  • För att få rösta på årsmötet måste man ha varit medlem i minst två veckor.
  • Ett mer formaliserat nomineringsförfarande jämfört med idag, bland annat införs tidpunkt för när medlem senast får nominera kandidat till årsmötets styrelseval.
  • Ett tak för antalet ledamöter i styrelsen införs.
  • Att arrangera minst ett medlemsmöte per år och att senast två dagar före årsmöte publicera resultat- och balansräkning blir nya skyldigheter för styrelsen.
  • Om fem procent av medlemmarna så kräver måste styrelsen ordna ett extra föreningsmöte.

Flera ändringsförslag har handlat om att förtydliga förhållanden som har gällt men inte varit tydliga, till exempel att:

  • Anställd i föreningen inte får väljas som styrelseledamot.
  • Stadgefrågor får behandlas på extra föreningsmöte.
  • Ständig medlem inte behöver betala årlig medlemsavgift.

Sist, men inte minst, vill styrelsen också föreslå föreningsmötet att besluta om en instruktion till valberedningen. Den ska vara fristående från stadgarna. Förslaget är inspirerat av den instruktion till valberedning som gäller inom DIF Hockey.

Klicka här på länken för att läsa förslag och instruktion gällande omarbetade stadgar i sin helhet. 

Beslut om att anta de omarbetade stadgarna tas av medlemmarna på det extra föreningsmöte som hålls i anslutning till ordinarie årsmöte den 9:e mars.

Styrelsen Djurgården Fotboll

 

Attachment

l