Inför årsmötet 2018

 

Djurgården fotbolls årsmöte kommer att hållas i stora aulan på GIH som ligger ovanför backen vid Klocktornet på Stadion.

Alla medlemmar i Djurgården Fotboll hälsas välkomna till årsmötet! Självklart går det att bli medlem på plats.

Vad: Årsmöte i Djurgården Fotboll
När: Onsdagen den 7 mars klockan 18:00
Var: Stora Aulan GIH

På mötet kommer årsredovisningen och övrig nödvändig information att finnas till hands, men redan nu finns dessa dokument tillgängliga nedan.

Länkar till handlingar

Årsredovisning Djurgården Fotboll 2017

Stadgar Djurgården Fotboll inklusive agenda

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Motioner med mera till årsmötet 2018

Kommentar till årsredovisningen 2017

Det starka resultatet 2016 medförde ett tillfredsställande eget kapital, drygt 50 miljoner kronor. Målet är fortsatt att det egna kapitalet ska uppgå till minst 25 procent av omsättningen.

Verksamhetsåret 2017 inleddes med att Michael Olunga såldes till Kina vilket har möjliggjort en satsning på spelartrupperna samt övrig verksamhet. Resurserna återinvesteras i verksamheten under förutsättning att målet för det egna kapitalet är uppfyllt och likviditeten tillräcklig.

Årets resultat uppgick till 0,1 mkr. Ett av föreningens ekonomiska mål är fortsatt att nå ett positivt rörelseresultat före spelartransfers och andra poster av engångskaraktär. Publikintäkter, medlemsintäkter och kommersiella intäkter har ökat under 2017. Rörelseresultatet före spelartransfers m.m. är fortsatt negativt men i förhållande till verksamhetens omfattning och finansiella ställning på en acceptabel nivå.

 

l