Kort uppdatering från Valberedningen

Fotboll, Allsvenskan, Djurgården - Malmö FF

Sedan årsmötet den 10 mars har Djurgårdens valberedning bestått av fyra ledamöter med uppdrag att bereda val av styrelse samt ordförande för kommande årsmötes. Inledande månader på året har i detta avseende inneburit minimal aktivitet gentemot själva styrelsen och istället bestått av enskilda möten med medlemmar och tänkbara framtida kandidater i proaktivt syfte.

Under sommaren initierades en serie möten med nyckelpersoner inom föreningen som nu är så gott som helt avklarade. Detta innebär att valberedningen genomfört en första runda samtal med sittande styrelseledamöter samt personer anställda i olika nyckelbefattningar inom föreningen. I dessa samtal har vi diskuterat en rad frågor på både individuellt och mer övergripande plan.

Bland diskussionspunkterna har funnits samarbete både i och utanför styrelserummet, vad som fungerar väl och vad som kan förbättras samt hur synen är på den nära framtiden är såväl som på lång sikt. Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en samlad bild om nuläget och att kunna agera proaktivt. Nästa steg i detta blir att närvara och lyssna in på styrelsemöten under hösten/vintern och fortsätta med individuella möten.

Vårt mål är att fullfölja vårt åtagande mot föreningens medlemmar och presentera ett genomarbetat förslag i god tid inför årsmötet 2017. Vi uppskattar alltid när medlemmar hör av sig angående såväl synpunkter som rekommendationer. Du når oss på valberedning@dif.se.

Varma Djurgårdshälsningar från Valberedningen,

Per-Erik Hasslert
Gustav Guggenheimer
Jens Fylkner
Magnus Öhrman

l