Motioner och yttranden 2018

 

Här är de motioner som kommit in till styrelsen inför årsmötet 2018 samt styrelsens yttrande.

Motion 1 – Val av permanenta färger till bortastället

Djurgården är lika med blåränderna. Därför är det ingen överraskning när hemmatröjan presenteras vartannat år. Men vårt bortaställ är däremot ofta desto mer osäkert. Vi minns nog alla den kycklinggula-tröjan med fasa. För att skapa samma kontinuitet som hos hemmatröjan bör därför Djurgården ha permanenta färger till bortastället också. Det skulle skapa en bättre helhet och Fotbollssverige skulle direkt veta vilka som spelar oavsett om det är på hemma- eller bortaplan.

Förslag till beslut:
Att tillsätta ett utskott som utreder frågan och tar fram förslag på permanenta färger till bortatröjan som sedan presenteras på nästa årsmöte.

Gustaf Nilsson, medlemsnummer #5342

Styrelsens yttrande
Styrelsen hyser respekt för värnande av föreningens traditioner och identitet. Vad gäller bortatröjan så har denna historiskt varierat i utseende. Givet de begränsningar vi som, i internationellt perspektiv, liten förening har vad gäller möjligheterna att bestämma den exakta utformningen av tröjan samt de extremt varierade preferenserna bland medlemmar och supportrar så vill styrelsen föreslå att även fortsättningsvis ge de ansvariga tjänstemännen förtroendet att i samråd med materialleverantören utforma bortatröjan.

Styrelsen yrkar därmed avslag på motionen

 

Motion 2 – Taket Tele2 Arena

Taket på Tele2 Arena skall vara stängt om temperaturen är lägre än +10C. Taket bör vara stängt på grund av att många åskådare stannar hemma om det är för kallt.

Jag själv tillsammans med ytterligare en medlem går inte på matcher om det är för kallt när vi vet att det går att stänga taket och det blir en behaglig temperatur inne på arenan. Jag har även pratat med flera andra som är av samma åsikt. Jag tror att DIF Fotboll går miste om många åskådare och därmed stora intäkter om taket inte stängs.

Jag föreslår att taket stängs om temperaturen är lägre än +10C

Peter Windestam, medlem #10682

Styrelsens yttrande
Styrelsen delar såväl ståndpunkten att fotboll i grunden är en utomhussport som att det finns en gräns där kyla kan göra det svårt att njuta av en match. Vi vill också påpeka att det finns säkerhetsmässiga och tekniska faktorer samt externa instanser som i vissa fall begränsar vår möjlighet att styra användande av taket på Tele2. Med det sagt överlåter vi åt årsmötet att ta ställning till motionen.

 

Ytterligare två motioner har inkommit inför årsmötet. Dessa motioner inkom dock efter de enligt stadgarna utsatta tiden för motioner varför de inte kan behandlas som motioner. De kommer i stället att tas upp under punkten ”Övriga punkter” och kan därför inte föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.

 

Övriga punkter 1 – Konstgräset på Stockholmsarenan

Bakgrund
Stockholmsarenan har som mål att vara en av världens modernaste arenor. Trots detta finns de brister i de grundläggande delarna som berör Djurgårdens A-lagsverksamhet. Planen håller inte modern kvalité eller klass. Enligt schemalagt utbyte av den första konstgräsmattan valde Djurgården Fotboll och Hammarby Fotboll samt fastighetsägare SGAF under sommaren 2016 rulla ut konstgräs av typen ”Drop MTRX” från Unisport-Saltex.1 Detta löste inte problemen med planen. Stockholmsarenan betygsattes som näst sämst plan 20152 och sämst plan 20163 av de allsvenska spelarna som spelat på planen.

Forskaren Karolina Kristensons (Linköpings Universitet) har forskat om att spela fotboll på konstgräs. Bland annat konstaterar hon i sin avhandling i ämnet att lag som spelar på konstgräs har en ökad generell skaderisk. De skador som är överrepresenterade bland lag som spelar på konstgräs är främst överbelastningsskador, speciellt i underben samt ljumsk- och höftregionen4. Denna typ av skador som vi sett a-lagsspelare ha under tiden vi spelat på Stockholmsarenan.

Vidare får det anses som allmänt känt att supportrar till Djurgårdens IF ser fotboll som en sport som enligt tradition främst skall spelas på gräs.

Kombinationen av kvalitéten på planen i sig och överbelastningsskador gör att nuvarande konstgräs måste bytas ut och omvärderas. Stockholmsarenans mål att vara en modern arena, uppfylls inte då planen placerar sig i den absoluta botten gällande upplevd kvalité av de allsvenska spelarna själva. Detta bör åtgärdas.

Förslag till beslut
Konstgräset på Stockholmsarenan behöver bytas ut, för att minska skaderisken och göra arenan till
en bra och modern fotbollsplan.

Därför yrkar vi:
– Att Djurgårdens IF Fotboll ska aktivt driva frågan mot arenaägarna om ett utbyte av nuvarande konstgräs, samt tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med frågan.
– Att arbetet ska ske i samarbete fastighetsägaren SGAF, Stockholms Stad, Hammarby Fotboll och övriga hyresgäster.
– Att Styrelsen i sitt motionssvar (alternativt årsmötet om styrelsen finner en sådan uppgift grannlaga) skall utse en grupp om minst två personer att rekrytera en arbetsgrupp om minst fem och maximalt åtta personer och presentera densamma på DIF.se senast den 2 maj 2018 (2 mån efter årsmötet). Arbetsgruppen skall därefter, med styrelsens bifall, presentera föreningens ståndpunkt senast den 22 augusti 2018 (4 mån efter grundandet) på ett ordinarie medlemsmöte i föreningens försorg.

Harri Korhonen medlem #31963
Martin Lundgren medlem #1966

1 http://dif.se/tele2-arena-far-nytt-gras/ Publicerad 24 maj 2016.
2 https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article21922615.ab Publicerad 11 december 2015
3 http://www.fotbolldirekt.se/2016/12/13/har-toksagas-tele2-arena-samst-i-allsvenskan/ Publicerad 13 december 2016.
4 http://www.mynewsdesk.com/se/linkopings_universitet/pressreleases/fler-oeverbelastningsskador-paa-konstgraes-1187904 Publicerad 6 juli 2015

Styrelsens yttrande
Motion om utbyte av konstgräs på Tele2: Styrelsen föreslår att be VD samråda med såväl Djurgårdens sportsliga organisation som de i motionen nämnda intressenterna (fastighetsägaren, operatören, Hammarby Fotboll) för att undersöka förutsättningarna för byte av underlag på Tele2. Slutsatser samt eventuella fortsatta aktiviteter utifrån dessa presenteras på ett medlemsmöte under hösten 2018.

 

Övriga punkter 2 – Föreningstransparans inför årsmötet

Bakgrund
Inför varje årsmöte har medlemmarna inte fått allt underlag (motionssvar, verksamhetsberättelse, bokslut, valberedningens förslag) i god tid för att läsas igenom. I vissa fall minuter innan beslut ska röstas igenom. Detta ger inte den transparensen föreningen förtjänar och inte en rättvis möjlighet för medlemmarna att sätta sig in i komplexa frågor. Föreningsdemokrati ska inte fungera med utdelning av beslutsunderlag minuter innan beslut. Fler medlemmar kommer närvara då de vet exakt vad som komma skall på mötet och kan förbereda sig bättre inför årsmötet.

Förslag till beslut
För att öka engagemanget inför årsmötena med större medlemsnärvaro på själva årsmötet bör ovan nämnda handlingar ska finnas medlemmarna tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. Detta krav skall skrivas in i stadgarna och röstas igenom vid årsmötet 2019.

Därför yrkar vi:
– Att rutiner sätts upp inför årsmötet om hur handlingarna ska tas fram i tid.
– Att kravet på att handlingarna ska vara medlemmarna tillhanda 10 dagar innan årsmötet skrivs in i stadgarna.

Harri Korhonen medlem #31963
Martin Lundgren medlem #1966

Styrelsens yttrande
Styrelsen är enig med motionens andemening att medlemmarna inför årsmötet bör ha rimlig tid på sig att ta del av och bilda sig en uppfattning om innehållet i bokslut mm. Tidsangivelser för när underlag senast ska vara medlemmarna tillhanda kommer också att vara en del av de justeringar som väntas ingå i förslag till uppdaterade stadgar som kommer läggas fram inför årsmötet 2019.

l