Motioner till årsmötet


Inkomna motioner till årsmötet i Djurgårdens IF Fotboll 2017 samt styrelsens yttrande.

Det har inkommit två motioner till årsmötet 2017 som hålls i kväll, torsdag. Då styrelsen och motionärerna fört en diskussion angående motionerna har vi tyvärr inte kunnat presentera dessa tidigare. Här är dock motionerna i sin helhet samt styrelsens yttranden.

Motion angående studentpriser på medlemskap

Idag finns, utöver familjemedlemskap, tre priskategorier för ettårigt medlemskap i Djurgården Fotboll. Vuxen (400 kr), ungdom (200 kr) och pensionär (200 kr). Det skiljer sig från priskategorierna vid köp av säsongsbiljetter där det utöver de ovan nämnda alternativen också finns en studentkategori. Studenter betalar i det fallet lika mycket som ungdomar och pensionärer. I motionsförfattarens ögon saknas saklig grund för skillnad i antalet priskategorier vid köp av medlemskap kontra köp av säsongskort.

Samma argument som talar för studentpriser vid köp av säsongskort kan även användas gällande medlemskap i Djurgården Fotboll, det vill säga främst studenters generellt sett begränsade ekonomi. Att skapa möjligheten för så många som möjligt att bli medlem i Djurgården Fotboll innebär att förutsättningar för en stark föreningsdemokrati bibehålls.

Det är många människor som spenderar stora pengar på Djurgården Fotboll genom säsongskort, souvenirer, bortaresor, sponsring av tifoverksamheten och mycket annat. Ett lägre studentpris skulle kunna innebära att studerande Djurgårdare väljer att fortsätta vara medlemmar i Djurgården Fotboll under sin studietid, samt att de på ett naturligt sätt skapar sig den goda vanan att alltid vara medlemmar i Djurgården Fotboll – även efter studietiden.

En motion på samma tema skickades in inför årsmötet 2015. Årsmötet beslutade då att styrelsen skulle undersöka medlemskapet för alla kategorier och presentera förslagen i god tid inför nästa årsmöte. Styrelsen har nu haft två år på sig att presentera ett förslag, något som inte genomförts. Därav finns ett behov av att åter lyfta frågan.

Motionen yrkar därför att årsmötet beslutar:
– att priset för medlemskap ska vara samma för studenter som för ungdomar och pensionärer.

Ludvig Frishammar
Robin Randelin

Styrelsens yttrande

Med anledning av den motion som behandlades på årsmötet 2015 undersöktes priser och kategorier vad gäller medlemsavgifter. Åldersfördelningen bland våra medlemmar visade då inget tapp av medlemmar i en viss ålder som man ansåg skulle talat för införandet av ytterligare priskategorier på medlemskap.

Analysen som presenterades på årsmötet 2016 (men tyvärr aldrig lades ut på hemsidan inför mötet vilket vi beklagar) kan dock fördjupas.

Förslag: Styrelsen föreslår att Djurgården Fotboll under 2017 ska belysa medlemsfrågan betydligt grundligare och ber att få återkomma då frågan är utredd, dock senast tre veckor innan årsmötet 2018.  I det arbetet ingår att utreda möjligheterna att göra medlemserbjudandet attraktivare genom att utveckla erbjudandet samt även se över prissättningen. Syftet är att över tid öka såväl medlemsantalet som intäkterna från medlemsaffären.

Motion angående Djurgården Fotbolls inställning till legalisering av pyroteknik

Pyroteknik har varit en naturlig del av Djurgårdens supporterkultur under många år, oavsett om det varit tillåtet eller ej. Djurgården Fotboll bör därför på olika sätt arbeta för att verka för en legalisering av pyroteknik. I legaliseringsprocessen bör Djurgården fotboll även arbeta för att synen på pyroteknik normaliseras istället för att demoniseras. Idag censurerar Djurgården Fotboll pyroteknik när det använts på våra matcher då det är olagligt. I och med att föreningen arbetar med en legalisering, så bör föreningen även vid lämpliga tillfällen använda pyroteknik på bilder och filmer, och visa upp våra läktare på ett ocensurerat sätt.

På årsmötet 2009 beslutade medlemmarna i Djurgården Fotboll att föreningen ska verka för ett godkännande inom SEF/SvFF angående användandet av pyroteknik under lagliga former. Motionsställaren anser att den tidigare motionen inte är tydlig nog, och att det är möjligt att förtydliga denna.

Motionen yrkar därför att årsmötet beslutar:
– att Djurgården Fotboll arbetar för en legalisering av pyroteknik.
– att Djurgården Fotboll arbetar för en normalisering av pyroteknik, genom att bland annat använda bilder och filmer vid marknadsföring av föreningen.

Ludvig Frishammar
Robin Randelin

Styrelsens yttrande

Första delen av motionen

Djurgården Fotboll arbetar sedan 2009 med att skapa möjligheter för användandet av legal och reglerad pyroteknik på våra läktare, och detta arbete kommer att fortgå.

Förslag: DIF Fotboll arbetar vidare med att utveckla förutsättningarna för att användning av legal och säker pyroteknik.

Andra delen av motionen

Djurgården Fotboll är väl medvetna om att pyroteknik är en fråga som delar medlemskåren och även uppskattas av många. Då det handlar om användande av olaglig pyroteknik är frågan känslig då Djurgården Fotboll skulle riskera att förlora i trovärdighet gentemot viktiga samverkanspartners och andra delar av medlemskåren om man aktivt marknadsförde sådana olagliga aktiviteter som man enligt regler och lagar har skyldighet att beivra för att få tillstånd att genomföra arrangemang.
Samtidigt skulle det givetvis förenkla det dagliga arbetet för föreningens kommunikatörer att kunna presentera en representativ bild av våra läktare.

Förslag: Vi föreslår att motionsställarna tillsammans med styrelsen och vederbörande personal i Djurgården Fotboll sätter samman en grupp för att arbeta vidare med frågorna, tydliggöra vissa oklarheter, samt därefter utvärdera möjligheterna för DIF Fotboll att skifta policy utan att skada relationerna till väsentliga intressenter och samarbetspartners.

l