Allt inför årsmötet 11 mars i Djurgården Fotboll

Onsdag den 11 mars kl. 18:00 håller Djurgården Fotboll årsmöte på Gymnastik- och Idrottshögskolan. Här finner du dagordningen, motioner, valberedningens förslag och årsredovisningen.

Mötet den 11 mars kommer att hållas på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) som ligger bredvid Stockholms stadion. Alla medlemmar i Djurgården Fotboll hälsas välkomna till årsmötet. För att underlätta vid inpassage ta med dig ditt medlemskort.
 
Självklart går det att bli medlem på plats, men passa på redan nu – du kan då enkelt visa upp bekräftelsen vid din ankomst till medlemsmötet.
 
För att kunna rösta behöver du vara på plats.
Varmt välkomna!
 
Dagordningen:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av balans- och resultaträkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
14. Val av minst två revisorer och minst en revisorssuppleant för en tid av ett år
15. Val av minst tre (3) ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera till och med nästa årsmöte
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Ärenden föreslagna av styrelsen - förslag till nya stadgar 
18. Motioner, som senast tre veckor före årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande
19. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.
20. Avtackning
21. Årets Djurgårdare herr och dam
22. Årets junior: flickjunior och pojkjunior
23. Kurt Hammargrens minnesfond 
24. Årets DIF-insats
25. Mötet avslutas
 
Valberedningens förslag
Aktuella motioner samt styrelsens yttrande (pdf)
Årsredovisningen 2019  (pdf)
 
Kommentar till årsredovisningen 2019
Rörelsens intäkter uppgår till 144,5 (169,3) mkr, varav spelartransfers 15,5 (56,5) mkr. De kommersiella intäkterna har ökat med 2,2 mkr och publikintäkterna med 7,6 mkr. Årets resultat uppgår till -14,9 (18,7) mkr och det egna kapitalet till 57,2 (72,1) mkr. Det positiva resultatet det senaste räkenskapsåret möjliggjorde en medveten satsning på flera olika verksamhetsområden inför 2019, som tillsammans med kostnader hänförliga till SM-guldet för herrlaget, förklarar det negativa resultatet 2019.
 
De ekonomiska målen är fortsatt att det egna kapitalet ska uppgå till minst 25 procent av omsättningen och ett positivt rörelseresultat före spelartransfers och andra poster av engångskaraktär. Det justerade rörelseresultatet är även 2019 negativt men i förhållande till verksamhetens omfattning och finansiella ställning på en acceptabel nivå.
 
Föreningens resurser ska återinvesteras i verksamheten under förutsättning att vi har god kontroll på de ekonomiska målen och likviditeten på både kort och lång sikt.
 

Senaste nytt
Fler nyheter