Styrelsens yttrande på inkomna motioner inför årsmötet

Det har inkommit två motioner inför årsmötet på torsdag. Här är styrelsens yttranden på dessa motioner.

På torsdag den 10 mars klockan 18:00 år det årsmöte i Djurgården Fotboll på Tele2 Arena. Föranmäl dig gärna HÄR för att underlätta för oss med förberedelserna coh logistiken kring årsmötet.

Datum: Torsdagen den 10 mars
Tid: 18:00
Plats: Arenarummet på Tele2 Arena
Entré: Till höger om Arenaslingan 14, på gatuplan under den södra läktaren.

Att tänka på inför ditt deltagande på årsmötet
Kom ihåg att ta med dig legitimation samt ditt medlemskort i Djurgården Fotboll. Alla som är 18 år eller äldre har rösträtt. Rösträtten får inte utövas genom ombud.

Är du inte medlem i Djurgården Fotboll? Gör som 20 483 andra och bli det HÄR.
 

Motioner

Styrelsen ska enligt våra stadgar yttra sig över inkomna motioner och publicera yttrandet på DIF.se senast tre dagar före årsmötet. Detta är alltså i dag, den 7 mars. Här nedan kan du läsa motionerna i sin helhet samt styrelsens yttranden.

HÄR kan du ta del av Djurgården Fotbolls stadgar i sin helhet.
 

Följande två motioner har inkommit

Motion nummer 1
Harri Korhonen, medlemsnummer 622
Även undertecknad av medlemmarna, Patrik Sundqvist medlem #21388, Amar Jašarević medlem #34397.

Bakgrund
Djurgården Fotboll har tre kärnverksamheter; upplevelseidrott, föreningsidrott och spontanidrott. Det bor Djurgårdare över hela Stockholm som besöker våra matcher och DIF Skol IF finns utspritt i Stockholm, men föreningsidrotten är koncentrerad till Östermalm och Hjorthagen.

Djurgårdens IF har tidigare bedrivit ungdomsverksamhet i Farsta, Västertorp, Skärholmen, Kista och Tensta. För att ge fler barn och ungdomar möjlighet att spela i Djurgården och för att på riktigt leva upp till vårt motto Stockholms Stolthet vill vi att föreningen undersöker möjligheterna att återigen expandera ungdomsverksamheten till Stockholms förorter och närliggande kommuner.

En utökning av ungdomsverksamheten till fler områden och en större geografisk spridning skulle öka chanserna att få fram fler egenfostrade spelare till våra Akademilag och i förlängningen fler egna produkter till Djurgårdens A-lag. Det är statistiskt sett större chans att få fram supertalanger från egna led ju större verksamhet vi har. Vidare vore det positivt att ha en större mångfald inom ungdomsverksamheten då många av Stockholms största talanger har kommit från förorten.

Det finns ett värde i varje barn som drar på sig den blårandiga tröjan och representerar vår förening då det med största sannolikhet gynnar framväxten av framtidens Djurgårdare. Som vår värdegrund säger: ”Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa”. Vi vill med den här motionen att fler Stockholmsungdomar ska få denna möjlighet.

Förslag till beslut
Djurgården ska vara hela Stockholms lag i både ord och handling. Djurgårdens IF Fotboll ska stärka och expandera sin ungdomsfotboll genom:

- Att styrelsen för Djurgården Fotboll tillsätter en utredning för att undersöka möjligheterna att expandera ungdomsverksamheten till Stockholms förorter och andra kommuner inom Stockholms Län.

- Att resultaten av utredningen presenteras för medlemmarna på DIF Fotbolls Årsmöte 2023.

Styrelsens yttrande
Styrelsen uppfattar motionen, i sin helhet, som lovvärd men att tillgängligt kunskapsunderlag redan finns och är tillräckligt för att ta beslut i frågan. En utredning bedöms därför inte som önskvärd utan skulle skapa en tillförd arbetsbörda på organisationen. Styrelsen välkomnar däremot en närmare dialog mellan föreningen och medlemmarna om ungdomsverksamhetens förutsättningar och framtida vägval och utesluter inte heller att en utredning kan fylla ett syfte längre fram. Nedan sammanfattar vi de faktorer som ligger till grund för vårt ställningstagande och som också innebär att vi föreslår att motionen avslås.

Djurgården Fotbolls förutsättningar att bedriva ungdomsfotboll, i egen regi i Stockholms ytterstadsområden, är begränsade. Tre huvudsakliga argument kan anföras:

– Det finns ingen infrastruktur på plats för att starta upp nya lag i helt nya områden. Det ställs idag helt andra centrala krav på en förening, än vad det gjorde vid den tidigare tidpunkt då Djurgården Fotboll hade ungdomslag utspritt i Stockholm. Det skulle kräva omfattande investeringar i personal, logistik och administration över flera år. Investeringar föreningen bedömer efterfrågas och gör mer nytta i andra delar av organisationen.

– Djurgården Fotboll skulle ha svårt att få tillgång till några plantider och vår närvaro skulle med stor sannolikhet inte heller tas emot positivt av viktiga intressenter i de aktuella lokala områdena.

– Avslutningsvis har Djurgården Fotboll idag redan en omfattande ungdomsverksamhet på 2 400 pojkar och flickor (sjätte störst i Sverige) och med det följer ett ansvar att tillhandahålla en bra, trygg och utvecklande miljö för alla som redan är verksamma i vår förening. Styrelsens bedömning är att fokus ska vara på att utveckla den i stället för att starta nya verksamheter. I sammanhanget kan också nämnas att akademin idag har en betydligt större mångfald än tidigare och attraherar spelare ifrån stora delar av Stockholm. En utveckling som förväntas fortsätta.

Styrelsen yrkar därför, utifrån det ovan anförda, avslag på motionen.

Motion nummer 2
​Fredrik Ohlén, medlemsnummer 3450.

Bakgrund
Djurgårdens IF är så mycket mer än bara fotboll och ishockey. Vi har Sveriges bästa boxare och fäktare, en cricketsektion med Sveriges bästa damlag, vi har nyligen tagit SM-guld i utförsåkning, etc. Vi är helt enkelt Sveriges mest framgångsrika idrottsförening! Tyvärr hamnar de mindre idrotternas framgångar lätt i skymundan till förmån för publiksporterna fotboll och ishockey.

Förslag till beslut
Att under aktiv fotbollssäsong när någon av Djurgårdens IF:s sektioner vinner SM-guld på seniornivå ska dessa bjudas in till lämplig hemmamatch för att hyllas på innerplanen under halvtidsvilan.

Styrelsens yttrande
Styrelsen sympatiserar med motionens andemening och budskap men ser ett antal praktiska problem med dess operativa natur och det faktum att den, om den bifalles, ger tvingande direktiv till Djurgården Fotbolls matchorganisation. Styrelsen anser därför att Djurgården Fotbolls tjänstemän är bäst lämpade att avgöra hur matcharrangemangen sätts upp. Vi tror därtill att det ligger i alla Djurgårdsföreningars intresse att de är helt självständiga i sin relation till varandra och att detta även gäller marknadsföringen av varandras verksamheter. Det finns idag etablerade forum, både mellan föreningarna sinsemellan och etablerade initiativ inom ramen för Djurgårdsalliansen som syftar till att främja såväl samverkan som kännedom om Djurgårdens Idrottsföreningars verksamhet och framgångar.

Styrelsen bedömer motionen som behjärtansvärd och med ett gott syfte och föreslår därför en kompromiss. Styrelsen avslår motionen med hänsyn till dess operativa karaktär men uppdrar samtidigt till organisationens ansvariga tjänstemän att vara uppmärksamma på andra djurgårdsföreningars framgångar och när de anser det lämpligt och genomförbart att också uppmärksamma dessa via lämpliga kanaler.

Utifrån ovan anförda motivering yrkar styrelsen avslag på motionen.

Senaste nytt
Fler nyheter