Framgång och framtid

Läs hela redovisningen här: ”Djurgårdens IF - Framgång och framtid”.

Framgång och framtid – vår modell för ett hållbart DIF

Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey arbetar tillsammans med hållbarhet. Vi erbjuder i dag en helhet där möjligheterna att aktivera sig med föreningarna blir allt fler och trösklarna allt lägre oavsett om du vill vara en del av supportergemenskap, spela själv, träna lag eller som företag, skola eller kommun samarbeta med oss. Vi har antagit en gemensam position som säger att vi ska vara ”Stockholms Stolthet - Sveriges ledande idrottsförening”. Det är en position som förpliktigar men också vittnar om en ambition att aldrig slå sig till ro utan i stället fortsätta arbeta för att vara framåtsträvande, inkluderande och konkurrenskraftiga. Vi ska vara stolta över våra framgångar och bejaka våra styrkor, men samtidigt ödmjukt ta oss an våra förbättringsområden.

”Djurgårdens IF - Framgång och framtid” är ett kombinerat strategidokument och hållbarhetsredovisning där vi drar upp riktlinjer för hur vi gemensamt vill arbeta med hållbarhet inom Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey. Dokumentet fokuserar i huvudsak på fotbollsverksamheten men i inledningskapitlet kan du läsa om hur Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey gemensamt ser på hållbarhet och hur vi utifrån våra kärnverksamheter fotboll och ishockey ser på utvecklingen av vår föreningsidrott, uppsökande idrott och upplevelseidrott. Där finner du också ett gemensamt vd-brev av Henrik Berggren, vd i Djurgården Fotboll och Jenny Silfverstrand, vd i Djurgården Hockey som sätter arbetet i en tydlig kontext.

Hållbarhet är kärnverksamhet

För Djurgården är hållbarhet en naturlig del av vår kärnverksamhet, en möjlighet att utveckla vår dialog med våra viktigaste intressenter samtidigt som vi utvärderar och förbättrar vår egen verksamhet. Genom att vi tittar på vår egen organisations förutsättningar, styrkor och utvecklingsområden samtidigt som vi låter våra intressenter säga vad de tycker och tänker, så får vi en bättre insikt om hur vi ska prioritera vårt arbete framöver. Det hjälper oss att formulera våra avsikter för framtiden.

Vi får helt enkelt bättre underlag för beslut samtidigt som vi under processens gång förankrar vårt arbete gentemot interna och externa intressenter. Det blir internt en del av vårt systematiska kvalitetsförbättringsarbete och externt en möjlighet för oss att berätta vart vi är på väg någonstans.

Ett defensivt och offensivt arbetssätt

På kort sikt hjälper vårt hållbarhetsarbete oss att skapa förståelse för prioriteringar och ställningstaganden och på längre sikt öka föreningens självständighet, påverkansförmåga och konkurrenskraft som idrottsförening och samhällsaktör i Stockholm.

För att använda en sportmetafor kan man säga att hållbarhet för oss är dels ett ”defensivt” arbetssätt så att, när vi blir ifrågasatta, kan påvisa att Djurgården verkligen tar ansvar för sin verksamhet. I den bemärkelsen hjälper vårt hållbarhetsarbete oss att försvara vår verksamhet när vi upplever oss ifrågasatta, ibland mer berättigat än andra gånger. Men, det är lika mycket ett ”offensivt” arbetssätt, där vi ser vårt hållbarhetsarbete som ett konkurrensverktyg som gör Djurgården mer attraktivt att stötta och förknippas med. 

”Det är viktigt att vara införstådd med att en hållbarhetsredovisning är en del av ett pågående strategiskt och operativt förbättringsarbete. Man blir aldrig färdig. Det är processen som tillgängliggör mer kunskap och ett bättre beslutsunderlag, bland annat genom ett omfattande intervju- och datainsamlingsarbete. Här sker samtidigt en förankring, utbildning och delaktighet internt i organisation och styrelse och hos externa intressenter såsom supportrar, sponsorer och branschorganisationer med flera. Hållbarhetsredovisningen blir det samlade resultatet av det arbetet. Den bryter ned analysen i tydliga fokusområden och aktiviteter som sedan på ett enkelt, metodiskt och resurseffektivt sätt kan implementeras och följas upp på årlig basis”.

Filip Lundberg Verendel, Hållbarhetsansvarig Djurgården Fotboll 

Kontakt

Om du har frågor kring Djurgården Fotbolls hållbarhetsarbete kan du kontakta Filip Lundberg Verendel, hållbarhetsansvarig i Djurgården Fotboll på [email protected] eller 076-026 36 71