Överväganden och avvägningar

En vilja att påbörja ett systematiskt hållbarhetsarbete uppstår inte sällan till följd av en kris, hantera ett yttre tryck, ett behov av att påvisa ansvar, få ett bättre rykte och ekonomiskt utfall för verksamheten och/eller som en del av ett integrerat kvalitetsutvecklingsarbete. För oss har det varit en kombination av det ovanstående. Varje organisation oavsett det är en idrottsförening, företag eller offentlig verksamhet behöver i allt högre utsträckning förhålla sig till en allmän externt definierad hållbarhetsagenda men samtidigt parallellt internt utveckla, äga och kommunicera sin egen. Det här är inte helt enkelt och det blir lätt spretigt varför man behöver vara väldigt klar över vad man själv ska ha det här arbetet till internt i den egna organisationen och externt mot intressenter.

Vi har idag en generellt positiv utveckling sportsligt, ekonomiskt och kommersiellt men det var inte många år sedan det såg annorlunda ut. Det svänger fort och kriser kan uppstå snabbt och påverka intressenters förtroende och engagemang. Vi behöver med andra ord hela tiden arbeta proaktivt för att stärka organisationens motståndskraft och konkurrensförmåga. 

Ett gemensamt förhållningssätt

Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey har arbetat med hållbarhet sedan ett antal år tillbaka, om än på lite olika sätt. I stora drag finns dock en samsyn. En samsyn som bygger på många års utbyten mellan föreningarna, erfarenheter av vad som fungerar och en växande övertygelse om vad Djurgården finns till för och vad våra intressenter värdesätter mest av allt. Med intressenter menar vi till exempel våra supportrar, sponsorer och aktiva i föreningen (medarbetare, spelare, ledare, föräldrar). Våra ställningstaganden och avvägningar bygger också på en omvärldsanalys av de förutsättningar (såväl positiva som negativa) som vi har att förhålla oss till. Det kan handla om sådant som faciliteter för elit och bredd, konkurrenssituationen, sponsorers nya förväntningar, myndighetsbeslut och sporternas aktuella möjligheter och utmaningar. 

Några viktiga principer i vårt hållbarhetsarbete är att vi gör en distinktion mellan ansvar och intresse, vi prioriterar kärnverksamhet framför projekt, vi jobbar inifrån och ut och vi sätter handling framför kommunikation. 

Kontakt

Om du har frågor kring Djurgården Fotbolls hållbarhetsarbete kan du kontakta Filip Lundberg Verendel, hållbarhetsansvarig i Djurgården Fotboll på [email protected] eller 076-026 36 71