Vår hållbarhetsmodell

För att vår upplevelseidrott, föreningsidrott och uppsökande idrott ska bli framgångsrika kräver det att vi utvecklar en stark organisation. Synergin mellan dessa fyra områden skapar förutsättningar för att Djurgården ska växa på alla nivåer. Samspelet mellan dessa illustreras i modellen nedan:

Organisationen är fundamentet som håller ihop och säkerställer den ekonomiska utvecklingen av föreningen. Genom en stark, uthållig och produktiv organisation skapas förutsättningar för en välmående förening där våra egna barn- och ungdomsspelare utvecklas och mår bra. Vår uppsökande idrott kompletterar föreningsidrotten och hjälper oss att nå ut brett och komma i kontakt med helt nya människor över hela Stockholm. Djurgården blir på så sätt en uppskattad, attraktiv och stolt ambassadör för vår stad och med våra supportrar i ryggen kan vi omsätta den kraften i ekonomisk utveckling och sportsliga framgångar. 

Hållbarhetsmodellens fyra delar (fördjupning)
– Organisation (Beslutsfattande/Ekonomistyrning/Utveckling)
– Föreningsidrott (Inkludera flera/Utveckling av spelare och ledare)
– Uppsökande idrott (Hela Stockholms lag)
– Upplevelseidrott (En bättre supporterupplevelse/Matchdag/Etablera topplag)

Kopplat till dessa fyra delar finns det ett antal definierade fokusområden med konkreta aktiviteter föreningen kontinuerligt arbetar med. I ”Djurgårdens IF - Framgång och framtid” kan du läsa vad vi gör bra i dag och vad vi behöver göra mer av. Här ingår bland annat en genomlysning av vår organisation, hur vi arbetar för att utveckla spelare och ledare i föreningsidrotten, stärka föreningens ställning och position i staden via uppsökande idrott samt hur vi arbetar med att skapa en bättre supporter- och matchdagsupplevelse för att skapa fler nöjda och återkommande besökare till våra matcher. Vi berättar avslutningsvis hur vi arbetar för att stötta våra representationslag för att etablera oss som topplag.

Intressentdialog hjälper oss att prioritera
Ambitionen med ”Djurgårdens IF - Framgång och framtid” har varit att samla ihop och presentera det omfattande arbete som redan utförs i föreningen, definiera en arbetsmetodik och starta en intressentdialog med såväl externa som interna intressenter till föreningen. Målet har vidare varit att definiera prioritetsområden och en strategisk riktning för Djurgården Fotboll inför framtiden. Våra intressenter har, genom djupintervjuer och enkäter, hjälpt oss att peka ut en tydlig riktning för hur de önskar se att Djurgården prioriterar sina insatser i resurser, tid och ansträngning.

Våra intressenter pekade ut fyra områden som, i deras tycke, är särskilt viktiga:

– Ekonomisk och organisatorisk hållbarhet
– Klubbstyrning
– Supporterkultur
– Professionalism och kompetensutveckling

Vi kan konstatera att tre av fyra prioriterade områden är direkt relaterade till föreningens egen organisation, styrning och utveckling i en eller annan bemärkelse. Det innebär att Djurgårdens hållbarhetsarbete måste utgå ifrån en ambition att skapa en stark organisation med rätt personer på rätt positioner, i såväl organisation som styrelse. Ett ytterligare avgörande område för vårt hållbarhetsarbete är relationen till supportrarna. Analysen visar att supporterkulturen är näst viktigast utifrån det externa perspektivet, där även supporterinvolvering rangordnas högt tillsammans med ungdomsverksamheten och varumärke, utveckling och positionering i Stockholm. 

Syftet med de prioriterade områdena är att föreningen behöver ge dessa särskild uppmärksamhet. Det handlar alltså inte om att välja ut fyra områden och nedprioritera övriga. Alla områden som presenteras i ”Djurgårdens IF - Framgång och framtid” är relevanta för Djurgårdens långsiktiga hållbarhet. Vi behöver bevaka och utveckla vårt arbete på alla områden för att bli framgångsrika och samtidigt undvika potentiella kriser eller problem i framtiden.

Kontakt
Om du har frågor kring Djurgården Fotbolls hållbarhetsarbete kan du kontakta Filip Lundberg Verendel, hållbarhetsansvarig i Djurgården Fotboll på [email protected] eller 076-026 36 71

Ta gärna del av vårt strategidokument inom hållbarhet här: