Utdrag ur DIF medlemsblad nr2 1909

  • 1 jul 1909

Här följer ett utdrag ur Djurgårdens IFs medlemsblad nr 2 1909. Utdraget gäller fotbollssektionen.

Fotboll.
Litet småplock angående professionella engelska fotbollag från en tredagars samvaro med West Bromwich Albions lag i Gefle och Stockholm den 23-25 maj 1909.

Då det för föreningens fotbollspelere och intresserade kan vara af något intresse att få kännedom om hur de professionella klubbarne i England äro anordnade och då undertecknad fått någon, om ock ej fullständig inblick i hithörande saker, så vill jag framlägga dem här.

Hvarje professionell klubb är ett aktiebolag med aktieägare och fullständiga namnet t. ex. West Bromwich Albion F. C. Limited. Det sista ordet är det engelska ordet för aktiebolag.

Bolaget äger en fotbollplan, ”ground”, med läktare, afklädningsrum etc., hvilket handhafves af en eller flera direktörer. I engelska ligans serietällingar spela hvarje lag två gånger mot hvarandra, en gång hemma och en gång borta och inkomsterna tillfalla den klubb på hvars plan matchen äger rum. I täflingarne om engelska cupen och andra täflingar enligt utslagsmetoden, hvilka spelas på neutral mark, delas inkomsterna sedan omkostnader för resor etc. mellan de spelande klubbarne och den klubb som äger planen, ledar- jämte vederbörande förbund skall hafva viss procent.

I klubben finnes en Chairman (ordförande), som är representant i de förbund klubben tillhör, har medbestämmanderätt angående lagens hopsättning etc.

Sekreteraren, klubbens allt i allo, är helt aflönad och har mycket att bestyra. På resor är han kassör och resemarskalk, och håller reda på spelare och allting annat m. m.

Alla klubbar hafva dessutom en eller flera tränare, hvilka oftast äro f. d. spelare och åtnjuta samma lön som dessa. Tränaren sköter om spelarne före och efter matchen, bestämmer tider för måltider närmast före match m. m.

Linjemannen är ock en särskild institution, aflönad med samma aflöning som spelarne. Hans arbete är att fungera såsom linjeman, hemma och borta, vid alla matcher och har således ett ofta angenämt och icke för ansträngande fastän stundom kräfvande arbete.

Spelarne hafva en aflöning af i allmänhet 4 engelska pund = 72 kronor i veckan, hvilket är maximum enligt engelska fotbollförbundets bestämmelser. De yngre spelarne få icke genast denna summa men ganska snart, så att åtminstone i första lagen hafva alla denna lön året rundt. Äfven under sommarmånaderna, då inga matcher äga rum, måste spelarne vara aflönade ty det vore omöjligt att erhålla någon anställning under så kort tid tid hvarje år, för de flesta åtminstone.

Något att rekommendera för våra svenska spelare är ej denna professionalism med liten själfständighet under tiden och sedan att vid kanske 35 år stå utan anställning med stor familj. Sporten bör betraktas såsom ett nöje och ej som förvärfskälla, hvilket senare i England och Amerika med dess millioner vadhållande åskådare kan löna sig men troligen aldrig här, så hoppas åtminstone undertecknad. Äfven om professionalism ej är någonting att ta efter, så är dock det regelbundna lefnadssättet hos dess utöfvare någonting som vore att rekommendera för de svenska idrottsmännen i allmänhet.

KLEHAN

D. I. F. mot Stockholms-Kamraterna. D. I. F:s gamla antagonister i fotboll Stockholms-Kamraterna mötte D. I. F. i serien den 28 maj.

I ”Kamraternas”  lag detta år är en hel del nya spelare, hvilket har inverkat mindre fördelaktigt, också har laget spelat oafgjort mot Upsala-Kamaterna och blifvit slagna af A. I. K. såväl i serien som i täflingen om Corinthian Bowl.

Matchen var hela tiden spännande, då bägge lagen hade många tillfällen till mål, hvilka antingen missades eller ock klarades af genom tur och skicklighet hos resp. målvakter. Spelet var från bägge sidor alldeles för obehärskat, bollen lades upp för motspelarne så snart en passning gjordes, detta gäller såväl backar som öfriga spelare. Det är nog godt och väl att en back kan smälla till kulan ordentligt, men hvad är det för nöje att backarna på ömse sidor stå och sparka till hvarandra utan att de öfriga spelarne få se bollen annat än öfver hufvudet, hvilket hände många gånger denna match. Backarne böra liksom halfbackarne, bemöda sig om att lägga bollen till egna spelare om de ha tid och tillfälle. Många gånger är det omöjligt, men ofta skulle t. ex. en kort passning till en halfback göra mera nytta än en kraftig spark ”in das blaue hinein”.

För öfrigt skötte sig spelarna godt. Lavass gör sig nog bäst som back, om han tränade för denna plats, skulle han helt säkert bli utmärkt.

Målet gjordes af Friberg efter passning från vänstersidan.

D. I. F. mot Upsala-Kamraterna. I denna match spelade Upsala-Kamraterna betydligt bättre än förut under säsongen, de nya reserverna i deras lag voro de bästa i laget. Matchen spelades Annandag Pingst kl. 5 e. m., en olämplig tid, då solen ännu är uppe och spelarne i allmänhet ej hunnit smälta middagen, engelsmännen t. ex. spela ej förr än 3-4 timmar efter måltid.

Djurgårdslaget spelade utan Nordenskjöld med Lavass som halfback, han skötte sig dock äfven på denna plats bra, samt med Fredén som högerytter och Friberg inner. Fredén hade spelat en match förut på förmiddagen, hvilket nog inverkade och Friberg går ej bra på innerplats, han höll aldrig plats. För öfrigt skulle nog Djurgårdarnes spel i likhet med Örgrytes göra sig mer på en stor plan och i motsats till A. I. K., hvilka göra sig bäst på Idrottsparkens lilla plan.

Backarne lämna gärna motståndarne omarkerade framför mål. Om ett anfall kommer från ena sidan så rusa bägge backarne dit och andra sidan lämnas omarkerad. Målvakten bör ha rättighet att påpeka detta för dem under spelet, då det oftast sker utan vederbörande själf tänker därpå. Om halfbackarne hunnit ner gör det mindre, men i annat fall kan det vara gifvet mål. Det var beroende på ofullständig markering som Upsala-Kamr. gjorde sitt mål första halftiden. D. I. F:s mål gordes påpassligt af Lindqvist efter en frispark. En straffspark lade Friberg nätt utanför målet. Äfven de bästa målskyttar äro ofta bortkomna när det gäller en straffspark, mest kanske beroende på bristande träning. En sådan straffsparkmästare som Buchwald i Köpenhamn finnes ej i Stockholm.
Resultat.
Seriematcher klass 1.
20/5    Eriksdals I. F. – Allm. I. K.        1–1
23/5    Djurg. I. F. – I. F. K. Stockholm        1–0
30/5    I. F. K. Stockholm – Mariebergs I. K.    1–1
31/5    Djurg. I. F. – I. F. K. Upsala        1–1
2/6    Mariebergs I. K. – Allm. I. K.        0–0
4/6    Eriksdals I. F. – I. F. K. Stockholm    2–0
Corinthian Bowl.
20/5    I. F. K. Upsala – Malmö B. I. S.        1–0
6/6    Örgryte I. S. – I. F. K. Upsala (final)    3–0
Reservlagsserien klass I. 
31/5    Djurg. I. F. II – Eriksdals I. F. II        6–0
31/5    Marieb. I. K. II –  Allm. I. K. II (A. I. K. ej mött.)
Seriens ställning.
Spelalt    vunnft    oafgj.    förl.    poäng    mål.
A. I. K.        4    2    2    –    6    6–3
D. I. F.        5    2    1    2    5    4–4
E. I. F.        5    2    1    2    5    4–5
I. F. K. S.    5    –    2    3    2    2–7
I. F. K. U.    3    –    2    1    2    1–2
M. I. K        4    2    2    –    6    5–1

Träningstider i Fotboll å Östermalms idrottsplats, stora sandplanen.
Tisdagar 4–8 e. m.
Torsdagar 4–6 e. m.
Lördagar 4–6 e. m. och 8-9.30 e. m.
 

Senaste nytt
Fler nyheter