Motioner till årsmötet

Onsdag den 6 mars är det dags för årsmöte i Djurgården Fotboll. Åtta motioner har inkommit som styrelsen har yttrat sig på följande sätt om.

Motion 1 - Om A-lagets närvaro och delaktighet vid arrangemang riktad till barn och ungdomar

Bakgrund

Djurgården Fotboll behöver rekrytera nya Djurgårdare bland barn och ungdomar för att säkra föreningens framtid såväl publikt, sportsligt, ekonomiskt och socialt. Det är med glädje som undertecknade av motionen ser att föreningen genom Vår Stad arrangerar Mini-Camper, årliga fotbollsfestivaler samt knutit samarbete med flera lokala klubbar i StorStockholm. Tillsammans med DIF:s egna ungdomsverksamhet engagerar dessa aktiviteter varje år tusentals unga. Vi anser att Vår stads arbete är av största vikt och har en central betydelse för intresset, slagkraftigheten och attraktionsvärdet kring Djurgårdens IF FF.

Vi bekymrar oss dock över att A-lagsspelare från Djurgårdens IF FF inte blivit delaktiga i ovanstående projekt i någon större omfattning. Detta blir påtagligt då våra konkurrenter i Stockholmsområdet aktivt jobbar med att låta A-lagspelare besöka unga. Därför får de en större chans än DIF att locka unga sympatisörer. Därigenom riskerar DIF att långsiktigt försättas i en sämre konkurrenssituation gentemot våra konkurrenter.

Vi är många supportrar som blev Djurgårdare, eller fick vår identitet som Djurgårdare förstärkt, genom besök från A-lagsspelare under ett fotbollsläger eller spelarbesök hos våra lokalklubbar i vår ungdom. I vissa fall har detta blivit startskottet för ett livslångt föreningsengagemang i DIF.

Det finns exempel, i Sverige och internationellt, som visar på att elitspelare och elitlag kan utvecklas genom att lyftas in i ett större socialt sammanhang. Det har en tendens att stärka gemenskapen i en spelartrupp och utveckla spelarna mentalt såväl som socialt vilket gynnar fotbollsklubbar. Exempel på detta kan en hitta i fotbollsjournalisten Ben Lyttleton fallstudier kring några av världens främsta klubbar (hämtade från boken Edge: Leadership Secrets from Footballs’s Top Thinkers).

Syfte

Vi tror att Djurgårdens IF Fotboll som förening har mycket att vinna på att utöka A-lagsspelares delaktighet och närvaro kring Mini-Camper och fotbollsfestivaler samt vid aktiviteter för DIF:s egna ungdomslag.

Denna motion föreslår

* Att Djurgårdens IF FF framöver i stor omfattning arbetar för att spelare från A-laget ska närvara och vara delaktiga vid fotbollsfestivaler och Mini-Camper som arrangeras av Vår Stad samt vid aktiviteter för DIF:s egna ungdomslag.
Planering av spelarnas besök ska vara genomtänkt och på sådant sätt att aktiviteterna kan genomföras på ett önskvärt sätt för ledare, skolor och föreningen.

Utöver besöken från A-lagsspelare från herrsektionen som punkten ovanför gäller vore det också önskvärt med ett samarbete med A-laget på damsektionen kring dessa evenemang. Därför rekommenderar motionens undertecknade även att damsektionens A-lagsspelare tillfrågas att närvara och delta i evenemangen (dock bör man ha i åtanke att dessa spelare i de flesta fall har jobb och/eller studier vid sidan av fotbollen och troligtvis inte kommer att ha möjlighet tidsmässigt att ställa upp i samma utsträckning).

Andreas Almén Karlsson #36279
Harri Korhonen #31963
Amar Jašarević #34397
Patrik Sundqvist #21388
Mikael Martin #7381
Therese Lindstedt #16311
Carl Muszynski #21568
Carl Wahlberg #5444
Oscar Lindh #15342
Elin Gosende #22319
Stefan Friedmann #295
Adam Szulkin #112
Pierre Ahlby #1462
Patrik Karlsson Ryberg #19119
Henrik Hultman #9985
Markus Friding #91
Christian Augustinson #12849
Robert Bjordahl #1084
Jonathan Metzger #636
Mikael Lagerberg #27737
Mikael Wall #24937
Tim Colbing #36313
Stefan Karlquist #1984
Linus Vesander #24299
Per Eklund #31546

 

Styrelsens yttrande

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Djurgården Fotboll arbetar redan idag med spelarnärvaro i våra olika verksamheter men delar motionärernas åsikt att det går att göra i högre utsträckning och mer strukturerat. Styrelsen uppdrar därför till kansliorganisationen att inom ramen för publikstrategi 2019-2022 och Vår Stad samt i dialog med övriga verksamheter i Djurgården Fotboll att ta fram en årsplan avseende spelaraktiveringar. Denna årsplan tas fram genom en för ändamålet, bildad arbetsgrupp och årsplanen förankras därefter hos klubbledning samt sportslig ledning på både herr- och damsidan. Här säkerställs även nödvändig hänsyn till representationslagens prioriterade aktiviteter. Även om det såklart måste få finnas utrymme för viss improvisation så är förankring, förutsägbarhet och en god struktur nyckelfaktorer för framgång. Det är styrelsens uppfattning att motionens syfte inte står i kontrast till föreningens egen målbild och därför kan antas i sin helhet. 

 

Motion 2 - Om arvodering för styrelseordförande Djurgården Fotboll 2019 

Bakgrund 

Att ha ett förtroendeuppdrag i DIF Fotboll, med det övergripande ansvaret för föreningen det innebär kan och bör inte vara en bisyssla man utför ideellt. 

Arbetet som ordförande, styrelseledamot, suppleant i styrelse och valberedning i DIF Fotboll är en krävande såväl tidsmässigt som intellektuellt, socialt, kommunikativt och utifrån en total arbetsbörda. Det kräver att man förutom styrelsearbetet, representerar DIF i olika sammanhang, är närvarande vid matcher samt har kontinuerlig kontakt med alla delar av verksamheten.

Uppdraget i DIF Fotboll kan givet föreningens ledande position och ständiga behov av att  hantera utmaningar jämföras med ett politiskt parti eller stort företag med många intressenter. Rollen innebär inte bara att man ska leda utvecklingen utan även göra det i  medias rampljus med oerhört engagerade medlemmar och supportrar. Att den rollen är ideell, utan arvodering, riskerar att signalera att tjänsten är av hobby-karaktär och något ”man sköter vid sidan om”. Alternativt kan det ekonomiska perspektivet för mindre välbärgade kandidater därmed begränsa det potentiella urvalet som en diversifierad och  representativ sammansättning bör utgöra. 

Viljan att leda DIF Fotboll framåt ska inte vara beroende av ekonomisk ersättning utan av kärlek till klubben och ett starkt engagemang. Arvodet visar dock hur viktig rollen är och ska spegla de krav som ställs, vilka en ideellt arbetande inte fullt ut kan åläggas eller förväntas åtagas. 

Med arvodering ökar och tydliggörs kraven från föreningen och dess medlemmar och därmed den förväntade nivån på engagemanget samtidigt som begränsningen i urvalet av potentiella kandidater minimeras. 

Förslag till beslut 

Motionen yrkar därför 

-  Att årsmötet beslutar att samtliga förtroendeuppdrag som utses av årsmötet i DIF Fotboll skall arvoderas från och med årsmötet 2020.
-  Att Valberedningen under 2019, i samråd med supporterorganisationerna, utreder och därefter rekommenderar ett schablonbelopp för grundarvode vilket ersättning skall utgöras av samt en ersättningsmodell som utgår ifrån ett (1) fullt schablonbelopp för föreningens ordförande och därefter nedåt i fallande skala för de olika förtroendeuppdragen.
-  Att schablonbeloppet samt ersättningsmodell presenteras senast sex (6) veckor före det verkställande årsmötet 2020 för att ge medlemmarna möjlighet till opponering.
-  Att årsmötet 2020 beslutar kring valberedningens slutgiltiga förslag. 

Stockholm 13 februari 2019
Harri Korhonen medlem #31963
Martin Lundgren medlem #1966 

 

Styrelsens yttrande

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Vi delar motionärernas syn på att arbetet som ordförande, styrelseledamot och valberedning i Djurgården Fotboll kan vara krävande ur olika synvinklar och inte minst för ordförande. Tidvis behöver tillgängligheten också vara stor från styrelsen.

Att sitta i styrelsen för Djurgården Fotboll är ett hedersuppdrag. Det är vår uppfattning att alla styrelseledamöter tar ett stort ansvar och avsätter tillräcklig tid för att fullgöra sitt uppdrag. Vi tror att det är viktigt att styrelseledamöterna har olika erfarenheter vid sidan om då det inte sällan är den kompetensen och nätverket som gör att personen efterfrågas i Djurgården Fotbolls styrelse. Styrelsen anser inte att ekonomisk ersättning ska vara ett incitament för att vilja engagera sig i föreningens styrelsearbete.

En arvodering skulle enligt styrelsens bedömning inte förbättra rekryteringsmöjligheterna och tillgängligheten hos styrelseledamöterna i Djurgården Fotboll utan bara få effekten att föreningen får ytterligare kostnader.

Svenska regler och tradition kring föreningsstyrning utgår från en klar ansvarsfördelning mellan medlemmar, styrelse och ledning. Medlemmarna väljer styrelse som i sin tur skall dra upp riktlinjer för organisationen samt följa upp det löpande arbetet. Vad styrelsen känner till så är det inte heller någon annan större fotbollsförening i Sverige som arvoderar sin ordförande eller styrelsen.

Djurgården Fotboll är helt beroende av att ett stort antal människor arbetar ideellt för föreningen i olika sammanhang. Allt ifrån styrelse, valberedning, ungdomsledare, värdar och andra som hjälper till med våra olika arrangemang och aktiviteter. Att då arvodera styrelse tror vi skulle ha negativ påverkan för dessa personer och deras vilja att jobba ideellt för Djurgården.

Styrelsen gör även bedömningen att det inte heller är till Djurgården Fotbolls fördel att arvodera styrelsen och valberedningen i förhållande till våra sponsorer och deras intresse att stödja Djurgården Fotboll. På samma sätt skulle andra viktiga intressenter som på ett eller annat sätt har ett intresse av att stödja Djurgårdens föreningsverksamhet kunna ifrågasätta föreningens ekonomiska prioriteringar och därför välja att avhålla sig från att stödja föreningens verksamhet.

Styrelsen är av uppfattningen att medlemmarnas krav på styrelsen eller möjlighet till uppföljning inte förbättras för att styrelsen eller valberedningen blir arvoderad. Med det sagt finns det alltid utrymme för att utvärdera och utveckla styrelsearbetet. Men vi tror att det kan göras på andra bättre och lämpligare sätt än arvodering. 

 

Motion 3 - Tröjnummer för våra representationslag på dam- och herrsidan

Tröjnummer är en viktig fråga för många supportar inom våra led, genom åren så har vikten och storheten i att bära klassiska nummer som exempelvis 7 och 10 urholkats rejält. Eftersom att fotbollsspelare i dagens moderna fotboll inte verkar lägga så stor vikt vid om de bär nummer 7 eller 77 så skulle jag (å alla medlemmars vägnar) vilja stoppa denna tröjnummer-inflation. 

Förslag till beslut: Rösta för att tröjnummer 2-30 är dem enda som får användas av spelarna i våra representationslag på både dam- och herrsidan.

Teodor Broman - Medlemsnummer: 11433

 

Styrelsens yttrande

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Styrelsen har förståelse för att tröjnummer i våra representationslag är en viktig fråga för många kring Djurgården Fotboll. Därför är redan huvudregeln att spelartruppens tröjnummer ska vara inom spannet 2-30, då nummer 1 sedan tidigare är otillgängligt. Undantag från huvudregeln görs i specifika fall när en spelare har särskilda önskemål om ett spelarnummer som ligger utanför det spannet. Det är sportchefen som beslutar om undantag. I sammanhanget bör också poängteras att det även måste finnas utrymme att fylla på med ungdomsspelare från nummer 31 och uppåt. Ytterligare en aspekt som bör noteras är att tröjnummer inom svensk fotbolls regelverk ska vara mellan 1-99. 

Styrelsen anser avslutningsvis att det vore olyckligt om det beslutas om tvingande regler gällande tröjnummer, då detta kan komma att exkludera nya spelare att ansluta till Djurgården Fotboll och begränsa sportchefens förhandlingsutrymme. 

 

Motion 4 - Ökad transparens beträffande medlems- samt årsmöten

För att stärka transparensen i föreningen och därmed föreningsdemokratin och deltagandet i föreningsdemokratin av supportrar som kan ha svårt av olika skäl att ta del av medlemsmöten föreslås härmed att medlemsmöten respektive årsmöten: 

1. I första hand spelas upp och läggs på DIF:s webbplats.

2. I andra hand om det är tekniskt möjligt läggs ut med låst tillgång endast för medlemmar samt.

3. I tredje hand även streamas live med access endast för medlemmar (eller för var och en om ej tekniskt möjligt att låsa för medlemmar). 

Med tekniskt möjligt ovan avses inte endast att det finns tekniska begränsningar utan även begränsningar i arbetsinsats eller andra åtgärder som är oproportioneligt betungande. 

Förslagsställaren föreslår som beslut att årsmötet: 

Beslutar att det överlåts åt organisationen att försöka lösa problemet att på effektivast sätt spela in och delge medlemmarna medlemsmöten och årsmöten via strömmad video med den långsiktiga målsättningen att DIF:s medlemmar skall kunna ta del av medlemsmöten och årsmöten, gärna direkt, men även i efterhand. 

För att tillse att mötet i sig är till i första hand för de närvarande och inte gör avkall på den personliga integriteten och har så högt i tak som möjligt föreslås att frågestunden inte sänds eller spelas in utan att förslaget endast gäller presentationsdelen av mötet. 

Mikael Pawlo, medlem 21891

 

Styrelsens yttrande

Styrelsen yrkar bifall till motionen

Styrelsen anser att motionärens förslag är bra och genomförbara. Motionen kan därför, utifrån styrelsens perspektiv, antas i sin helhet.

 

Motion 5 - Gemensam värdegrund för Djurgården Fotboll 2019

Bakgrund 

Djurgårdens IF värdegrundsarbete är det första och enda projektet någonsin som enat DIF:s alla föreningar och supportrar. Ett unikt arbete som engagerat 10.000 djurgårdare – från aktiva, ledare, supportrar, organisationer och styrelser i alla Djurgårdsföreningar till organiserade supporterorganisationer. Arbetet har resulterat i ett föreningsgemensamt beslut att anta en gemensam värdegrund innehållande en vision, en position och nio framgångsprinciper. Principer som över tid tagit Djurgårdens IF till en ledande position i svenskt idrottsliv och gjort oss till Sveriges mest framgångsrika förening genom tiderna. Arbetet med att skapa den gemensamma värdegrunden utfördes under 2014 och 2015. Samtliga föreningar och organiserade supporterorganisationer skrev under värdegrunden innan den lanserades i samband med Djurgårdens 125-årsjubileum 12 mars 2016. Värdegrunden fungerar som ett avstamp in i framtiden de kommande 125 åren. 

Syfte

Ett kontinuerligt och ambitiöst arbete med vision, position och framgångsprinciper ökar varje enskild förenings möjligheter att nå och överträffa sina kommersiella, sportsliga och sociala mål. Djurgårdens gemensamma värdegrund är ett viktigt verktyg för att bygga både en kort- och långsiktigt hållbar framgångsrik verksamhet med genuin Djurgårdskultur i varje Djurgårdsförening. Den är något varje aktiv, ledare, organisation, styrelse, supporter och förening har att förhålla sig till i dag och i framtiden. 

Motion 

Motionen yrkar därför att: 

- Styrelsen, genom en av styrelsen utsedd person, återkommande återrapporterar till föreningens medlemmar hur arbetet med värdegrundens implementering fortskrider sex månader efter årsmötet 2019 samt vid nästa årsmöte 2020.
- Återrapportering till föreningens medlemmar därefter ska ske löpande och allra minst en gång per år från och med 2019 och framåt genom skriftlig rapportering på DIF.se samt på ett av föreningens medlemsmöten. Rapporteringen ska innehålla en tydligt formulerad rapport över nuläges-status inom vision, position och de nio framgångsprinciperna, vad föreningen gör för att använda och efterleva värdegrundens vision, position och nio framgångsprinciper samt vilka planerade handlingar man planerar framåt för att vidareutvecklas inom dessa områden under kommande år.

Medlemmar som stöder detta röstar JA

Medlemmar som stöder detta röstar NEJ

Referens

Värdegrund Djurgårdens IF 
https://dif.se/om-oss/om-foreningen/vardegrund-djurgardens-if

Vänliga hälsningar, 

Fredrik Gutenbrant medlem 1401
Julia von Mecklenburg Ehrhardt medlem 36492
Tom Davidson medlem 6774
Anna Stenberg medlem 36493
Rolf Tjärnlund medlem 11316
Boel Swartling Rydenå medlem 36494
Peter Westford medlem 36495
Malin Lindfors Speace medlem 16274
Jan Ståhlberg medlem 5810 
Johan Edfeldt medlem 36496

Styrelsens yttrande

Styrelsen yrkar avslag på motionen. 

Styrelsen delar motionärernas syn på att värdegrunden och dess implementering är viktig men har invändningar kring de åtgärder motionen föreslår, primärt kring rapportering. Styrelsen presenterar därför ett modifierat förslag för årsmötet att ta ställning till.

Det finns sedan tidigare ett beslut i styrelsen att implementera värdegrunden inom fotbollen, där nuvarande fokus ligger på att färdigställa den nya hållbarhetsredovisningen. Det här arbetet är högst pågående och har fått mycket positiv respons, såväl internt som externt.

Det är värt att i sammanhanget kommentera att en värdegrund är en riktning för föreningen att förhålla sig till.

Att tolka en värdegrund och att på ett ansvarsfullt sätt få den att harmonisera med befintliga och nya praktiker tar tid och måste göras på rätt sätt och i rätt ordning. En rad initiativ har tagits för att verksamheten ska ta högre hänsyn till värdegrundens innehåll. Till exempel har en omfattande riskhanteringsmodell i ungdomsfotbollen tagits fram och operativt implementerats i verksamheten. Hållbarhetsarbetet för hela föreningen omfattar en rad konkreta initiativ där Djurgårdens Mini-Camper, inom ramen för Vår Stad, är ett praktiskt exempel som lever upp till ett antal av värdegrundens uttalade framgångsprinciper. Även kopplat till föreningens matcharrangemang, under parollen ”Ifrån grått till blått”, har en rad åtgärder sjösatts för att 2019 skapa ett ännu bättre och trivsammare klimat på våra arenor. Det här tillsammans blir en del av hur vi lever vår värdegrund i vardagen. 

Styrelsen är måna om att processen där värdegrunden omsätts i praktik måste göras med omsorg och att kommunikationen av själva värdegrunden som sådan måste vara ansvarsfull och måttlig. Processen att implementera värdegrunden är pågående och det är styrelsens rekommendation att genomföra fastställd handlingsplan. När det är gjort blir det också enklare att kommunicera värdegrundens praktiska implikationer för verksamheten och huruvida åtgärder behöver sättas in eller inte. Genom att värdegrunden bland annat kopplas till föreningens systematiska hållbarhetsarbete säkerställs att eventuella åtgärdsförslag bygger på ett trovärdigt och väl framarbetat beslutsunderlag som också är förankrat bland organisationens tjänstemän.

Styrelsen föreslår därför ett modifierat förslag för årsmötet att ta ställning till:

- Att klubbledning och hållbarhetsansvarig är fortsatt ansvariga för implementeringen av värdegrunden i föreningen och rapporterar till styrelsen genom utvalda rapport- och styrdokument t ex årsredovisningen, den nya hållbarhetsredovisningen, årlig uppdatering av våra policydokument samt ungdomsverksamhetens riskhanteringsmodell. 
- Att hållbarhetsredovisningen skall färdigställas och delges medlemmarna under första halvåret 2019. Den kommer att utgöra en viktig del av den interna och externa värdegrundsrapporteringen.
- Att rapportering av värdegrundens implementering och status sker årligen till medlemmarna genom utvalda rapporteringsdokument, t ex årsredovisning, hållbarhetsredovisning, och via utvalda medlemsmöten.  
- Att det är föreningens ambition att kommunicera vår verksamhet löpande med värdegrunden integrerad. 

 

Motion 6 - Valberedningens instruktion

Bakgrund 

Inför varje årsmöte har valberedningen tillfällen där man öppet kan träffa dem och diskutera styrelsen och deras arbete. Men valberedningens instruktion behöver uppdateras och förtydligas, samt fastställas av årsmötesbeslut för att gynna föreningsdemokratin och transparens inom föreningen och valberedningen.

En transparent och tydlig kravprofil på de kvaliteter som valberedningen letar efter inför kommande årsmöte skulle underlätta dels deras eget arbete och dels ge större möjlighet för medlemmarna att rekommendera lämpliga kandidater till valberedningens nomineringar.

Vidare saknas de flera val på respektive post som valberedningen presenterar vid årsmötet. Personen som presenterades må vara bästa valet som valberedningen valt. Men när endast ett val presenteras av valberedningen inför årsstämman när de är flera sökande är inte förenligt med föreningsdemokrati. Medlemmarna i DIF Fotboll ska avgöra vem som är mest lämpad att sitta i styrelsen. Vid flera sökande ska samtliga kandidater presenteras inför årsmötet. Valberedningen väljer sin kandidat till respektive post som de rekommenderar samt en kort motivering varför kandidaten är bäst lämpad.

Förslag till beslut 

Valberednings syfte är inte att gallra bort kandidater till styrelseposter, det är årsmötets uppdrag genom val till styrelsepost. Valberedningen ska föreslå bäst lämpad kandidat men även presentera samtliga kandidater.

Därför yrkar vi:

- Att Valberedningen tillsammans med styrelsen samt via aktiv dialog med medlemmar under 2019 arbetar för att utveckla formuleringen kring valberedningens uppdrag i stadgarna. Det genom att med syfte och mål finna en lämplig plattform med kravprofiler för lämpliga kandidater så att medlemmarna kan bistå valberedningens arbete och därigenom utöka underlaget för nomineringar till styrelsen samt vidare
- Att Djurgårdens IF Fotbolls valberedning aktivt ska söka flertalet kompetenta styrelseledamöter per styrelseplats via bland annat en tydlig sökprofil och
- Att Djurgårdens IF Fotbolls valberedning presenterar samtliga sökande till styrelsen inför årsstämman och har som mål att konkurrensutsätta varje styrelsepost

Stockholm 13 februari 2019 

Harri Korhonen medlem #31963
Martin Lundgren medlem #1966 
 

Styrelsens yttrande

Styrelsen yrkar avslag. 

Styrelsen är i grunden positiva till att undersöka närmare vilken kravprofil som är lämplig för tilltänkta styrelseledamöter. Djurgården Fotbolls styrelsekonstellation mår bra av att ha olika personer med olika bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Styrelsen ser väldigt positivt på att medlemmar tar kontakt med valberedningen för att föreslå lämpliga kandidater. Valberedningen har också tagit initiativ för att vara mer tillgängliga för medlemmar, bland annat genom inbjudan till olika träffar med supportrar. 

Valberedningen är sammansatt så att den ska representera föreningens olika aktiviteter, utövare och medlemmar. Styrelsen anser att det vore ytterst olyckligt att helt offentliggöra den process som valberedningen är satta att leda. Att ta ifrån valberedningen möjligheten att med diskretion träffa möjliga kandidater och efter eget omdöme ha en dialog med kandidater om förutsättningar för att eventuellt ingå i en styrelse, tror vi är direkt kontraproduktivt. Styrelsens uppfattning är att valberedningen har en viktigt roll vad gäller att balansera olika intressen och ta flera, för föreningen, långsiktigt viktiga hänsyn. Det är styrelsens bedömning att det föreslagna förfarandet betydligt skulle minska antalet tänkbara lämpliga kandidater. 

 

Motion 7 - Jämställdhet Djurgården Fotboll 2019

Bakgrund 

Djurgården Fotboll är Sveriges enda förening med lag i både Damallsvenskan och Allsvenskan och är sportsligt ledande bland landets och Stockholms storklubbar på A-lagsnivå. Föreningen har en växande flickverksamhet som inkluderar en ny akademisatsning och en värdegrund som tydligt säger att ”vi ska stå upp för rättvisa” och att ”vi tror på ett jämlikt samhälle” *. Denna position är något vi djurgårdare ska känna stor stolthet över samtidigt som det är en bra grund att bygga vidare på. 

Forskning visar att jämställda organisationer presterar bättre och näringslivet tar i allt större utsträckning ställning för jämställdhet i sponsringssammanhang. Med ett tydligare jämställdhetsperspektiv i hela verksamheten ökar det chansen att prestera bättre, attrahera nya sponsorer, medlemmar, publik och därmed öka intäkter och framgångar.  Förändringens vindar kring jämställdhet blåser tydligt i samhället, inom näringslivet och fotbollen. Vi tolkar det som att det inom föreningen finns både ambition och vilja att ta nästa steg i arbetet med ett jämställt och inkluderande DIF Fotboll.

Motion 

Motionen yrkar därför att:

- Styrelsen i god tid före årsmötet 2020 presenterar en jämställdhetspolicy och handlingsplan med tydliga och tidsbestämda mål som går i linje med Djurgårdens IFs värdegrund, SVFF:s värdegrund och RF:s övergripande jämställdhetsmål.  
- Djurgården Fotbolls organiserade supporterorganisationer ska bjudas in att delta i arbetet samt att DIF:s medlemmar informeras om arbetet och ges möjlighet att ge feedback innan policy och plan presenteras. 
- Styrelsen genom en av styrelsen utsedd person, återkommande återrapporterar till föreningens medlemmar hur arbetet med implementeringen av den plan fortskrider sex månader efter årsmötet 2020 samt vid nästa årsmöte 2021.
- Återrapportering till föreningens medlemmar därefter ska ske löpande och allra minst en gång per år från och med 2021 och framåt genom skriftlig rapportering på DIF.se samt på ett av föreningens medlemsmöten. Rapporteringen ska innehålla en tydligt formulerad rapport över nulägesstatus samt redovisa vilka planerade handlingar/åtgärder som planeras framåt för att föreningens ska vidareutvecklas inom detta område under kommande år.

Medlemmar som stöder detta röstar JA.

Medlemmar som inte stöder detta röstar NEJ.

Referenser

* Framgångsprincip n:r 1 i Djurgårdens värdegrund: Stå upp för rättvisa
– Vi låter idrottens rättvisa ideal genomsyra allt vi gör.
”Som Sveriges ledande idrottsförening står vi upp för rättvisa och respekten för lagar och regler. I vår verksamhet kan vi visa idrottens möjlighet att påverka både individer och omgivning. Vi tror på kraften som uppstår när alla får samma chans. Vi tror på ett jämlikt samhälle där människor bedöms efter sin förmåga att lyfta sig själva och andra. Det genomsyrar allt vi gör. Vi är opolitiska, men det betyder inte att vi låter bli att ta ställning. Vi ska visa vad vi står för med både ord och handling.”

Vänliga hälsningar, 

Fredrik Gutenbrant medlem 1401
Julia von Mecklenburg Ehrhardt medlem 36492
Tom Davidson medlem 6774
Anna Stenberg medlem 36493
Rolf Tjärnlund medlem 11316
Boel Swartling Rydenå medlem 36494
Peter Westford medlem 36495
Malin Lindfors Speace medlem 16274
Jan Ståhlberg medlem 5810 
Johan Edfeldt medlem 36496

Styrelsens yttrande

Styrelsen yrkar avslag på motionen. 

Styrelsen delar motionärernas syn på att jämlikhet och jämställdhet är centrala frågor för Djurgården Fotboll att arbeta med men har invändningar kring de åtgärder motionen föreslår, primärt kring operativa arbetssätt och rapportering. Styrelsen presenterar därför ett modifierat förslag för årsmötet att ta ställning till. 

Styrelsen delar motionärernas ambition att verka för ett ännu mer inkluderande och jämlikt Djurgården Fotboll inom ramen för föreningens värdegrundsarbete. Vi anser att stora steg har tagits vad gäller föreningens arbete för att vara en tillgänglig, inkluderande och attraktiv arbetsgivare för såväl spelare som anställda och andra verksamma. 

Det finns idag redan en fastställd jämställdhet- och mångfaldsplan. I det av styrelsen fastslagna dokumentet framgår att arbetet ska drivas i samarbete mellan organisationens ledning och anställda, som tillsammans tar fram mätbara mål och åtgärder. Styrelsens förslag är därför att styrelsen utser en person i styrelsen som fungerar som stödperson till ledningen i dess fortsatta arbete. I organisationen finns ett antal, av medarbetarna, valda och utbildade arbetsmiljöombud som täcker in hela verksamheten, inklusive herrar och damer. De kan med fördel involveras i arbetet. 

Vad gäller själva rapporteringen av hur arbetet fortskrider hänvisar styrelsen primärt till föreningens omfattande hållbarhetsarbete. Under första halvåret 2019 kommer en hållbarhetsredovisning att publiceras och det är vårt nuvarande fokus att det omfattande, och hos Djurgårdens interna och externa intressenter, redan förankrade arbetet färdigställs. Styrelsen föreslår därför att rapportering sker primärt genom föreningens hållbarhetsredovisning som i sin tur kompletterar föreningens årsredovisning på årlig basis. 

Avslutningsvis vill styrelsen inför den fortsatta diskussionen lyfta det faktum att Djurgården Fotboll verkar i en komplex miljö där vi menar att jämställdhet fortsatt ska integreras i organisationens övergripande utvecklingsmål. Annars finns en risk för målkonflikter. Vi önskar att likt som idag fortsätta arbeta integrerat för att stötta och utveckla de olika verksamheterna enligt plan. 

Styrelsen föreslår därför följande modifierade förslag för årsmötet att ta ställning till:

- Att en arbetsgrupp med en av styrelsen utsedd styrelseledamot, tillsammans med ledning och befintliga arbetsmiljöombud ser över och uppdaterar jämställdhets- och mångfaldsplanen med tydliga mål och åtgärder. 
- Att den årliga rapporteringen till medlemmar primärt sker inom ramen för föreningens befintliga hållbarhetsarbete, med start i den hållbarhetsredovisning som publiceras under första halvåret 2019. 

 

Motion 8 - Begäran av styrelseutredning gällande gräs på Stockholmsarenan

Bakgrund 

Med anledning till att förra årets motion (Konstgräset på Stockholmsarenan som hanterades som övrig fråga med årsmötesbeslut) visade sig vara svårare att utreda än befarat ålägger vi styrelsen i uppdrag att utreda fråga om att byta till alternativa underlag på Stockholmsarenan. 

Utredningen ska vara ett faktabaserat och tillräckligt underlag till medlemmarna att inför årsmötet 2020 kunna ta beslut om vad föreningen önskar. 

Förslag till beslut 

Ordentligt underlag för beslut behöver tas fram för att föreningen medlemmar ska kunna ta beslut i frågan 

Därför yrkar vi: 

- Att styrelsen ges i uppdrag att ta fram underlag för medlemmarna 
-  Att underlaget ska bestå av en utredning som preciserar alternativen, kostnader för dessa och eventuella övriga parametrar att ta hänsyn till 
-  Att yrkandena från motionen 2018 ska besvaras/drivas inom ramarna för denna motion 
-  Att underlaget skall vara medlemmarna tillhanda i god tid före och beredas som ett  inriktningsbeslut för/till årsmötet 2020 för beslut 

Stockholm 13 februari 2019
Harri Korhonen medlem #31963
Martin Lundgren medlem #1966 
 

Styrelsens yttrande

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Tele2 Arena/Stockholmsarenan är byggd som en evenemangsarena för användning året runt. Det har varit en förutsättning för dess uppförande och de premisser Djurgården Fotboll har haft att förhålla sig till som hyresgäst. Av den anledningen används också konstgräs som underlag.

Enligt uppgifter från SGA Fastigheter AB som ansvarar för driften av fastigheten så uppskattas kostnaden för att lägga in naturgräs/hybridgräs, om det ens är tekniskt möjligt, till 10-15 miljoner kronor för Djurgården Fotboll. Styrelsen anser att det inte är en försvarbar kostnad. Därför finns heller inget behov av att tillsätta en arbetsgrupp för detta ändamål.

  • Målskyttar

  • Gula kort

  • Röda kort

  • Domare

  • Publik

Till matchen
Senaste nytt
Fler nyheter