Motioner från årsmötet

  • 13 mar 2009

Elva motioner inkom till årsmötet i Djurgården IF Fotboll. Här följer en sammanfattning av motioner, styrelsens yttrande och årsmötets beslut.

Motion 1, angående Elitfotbollsmanualens paragrafer om kostnader för bortalagets supportrar

Motionsställarna föreslog årsmötet att besluta att föreningen skall verka för att de paragrafer i Elitfotbollsmanualen, som reglerar ordningshållningen och kostnaderna för den, ändras så att denna kostnad inte belastar gästande förening. Vidare föreslogs att om det inte finns majoritet inom SEF för en sådan ändring av paragraferna i Elitfotbollsmanualen, skall föreningen verka för att reglera detta genom en separat överenskommelse med motståndarlaget, där arrangerande förening svarar för hela kostnaden för ordningshållningen.

Styrelsen yttrade att den nya styrelsen skall ta upp frågan inom SEF, i syfte att driva igenom en framtida förändring. Om det visar sig att det inte finns en majoritet i SEF för en sådan förändring, anser dock styrelsen att Djurgården Fotboll såsom medlem i SEF skall respektera och följa de demokratiska majoritetsbeslut som SEF har fattat.

Årsmötet fattade beslut i enlighet med styrelsens yttrande.


Motion 2, angående ståplats på fotbollsarenorna

Motionsställarna föreslog årsmötet att besluta att föreningens policy i ståplatsfrågan är positiv och därmed godkänner ståplats enligt medlemmarnas önskan vid föreningens (eller av föreningen hel- eller delägt bolag) egna arrangemang. Vidare föreslogs att föreningen skall verka för ett slopande av nuvarande reglering av ståplats hos SEF och/eller och att regleringen skall ersättas med en reglering där föreningarna skall anpassa fördelningen av sittplats och ståplats efter den egna publikens önskemål.

Styrelsen yttrade att den nya styrelsen skall undersöka om de ståplatsbegränsningar som fastställts av Svenska Fotbollförbundet kan förändras utifrån nuvarande service- och säkerhetsaspekter.

Årsmötet beslutade att bifalla motionen.


Motion 3, angående användande av pyroteknik vid fotbollsarrangemang

Motionsställarna föreslog årsmötet att besluta att föreningens policy i pyroteknikfrågan är positiv och därmed godkänner pyroteknikanvändning. Vidare föreslogs att föreningen skall verka för en ändring av nuvarande förbud i svensk fotbolls regelverk till ett godkännande inom SEF/SvFF angående användandet av pyroteknik under lagliga former.

Styrelsen yttrade att det inte är lämpligt att i strid med SvFF:s bestämmelser fatta beslut om ett godkännande av pyroteknik och därför måste motionen avslås i den delen. Som svar på motionens andra del föreslog styrelsen att den tillträdande styrelsen i samarbete med säkerhetsansvarige och supporterrepresentanter utreder frågan och utvärderar föreningens hållning till förbudet.

Årsmötet beslutade att avslå motionens första del (första meningen ovan i utdrag ur motionen) och beslutade att bifalla motionens andra del (andra meningen ovan i utdrag ur motionen).


Motion 4, angående DIF Säkerhet

Motionsställarna föreslog årsmötet att besluta att Djurgården Fotboll arbetar för att snarast möjligt lösa Albert Törsleff, Daniel Bergström, Johnny Brenemark, Helena Carlsson och Conny Perving från deras tjänster. Vidare föreslogs att Djurgården Fotboll inte anlitar Djurgården Säkerhet eller något annat bolag, om någon av de fem nämnda deltar i bolagets arbete. Slutligen föreslogs att ingen av dessa fem personer kan få en ny anställning eller förtroendepost i Djurgårdens IF Fotbollförening eller i en av föreningen hel- eller delägt bolag.

Styrelsen yttrade att motionen skall avslås.

Årsmötet beslutade att avslå motionen.


Motion 5, angående inställning till ”förenings IdrottsAB (11 kap. 3a

Senaste nytt
Fler nyheter