Protokoll från arrangemangs- och supporterkommitén

  • 8 maj 2009

Möte 1/2009

Datum: Onsdag 2009-05-06
Tid: 1800-2015
Plats: Klocktornet

Närvarande:
Mats Jonsson (sekreterare)
Robert Kollberg
Lena Gustafson Wiberg
Adam Szulkin
Ludvig Frishammar
Mikael Nylander
Johannes Åkerberg

1. Mötet öppnades genom att Mats Jonsson hälsade alla välkomna till Klocktornet och årets första formella möte i denna sammanslutning.

2. Val av sekreterare för mötet.
Föreslagen person informerades inte längre vara aktuell då han varit tvungen att anmäla förhinder. Beslutades att Mats Jonsson skulle föra protokoll.

3. Fråga om hur protokollet skall offentliggöras.
Tydliggjordes till att börja med att vad som sägs på mötet kommer att protokollföras. Beslutades att protokoll från mötena skall offentliggöras snarast efter justering på hemsidorna www.gamla.dif.se samt www.jarnkaminerna.se.

4. Syftet med mötet.
Mats Jonsson informerade om att syftet med dagens möte är att ytterligare betona vikten av att föreningen är öppen och informerar om vad som gäller för föreningen. Som vägledning önskar föreningen ha en öppen och konstruktiv dialog med sina supportrar. Detta anser Mats leder föreningen framåt och utvecklar såväl oss själva som fotbollen i stort. Vi ska inte ha några hemligheter för varandra utan tvärtom vara öppna med vad vi tycker och säger, samtidigt som vi ska vara lyhörda och respektera varandra. Man kan undanröja många missförstånd genom en aktiv dialog även om man för den sakens skull inte behöver vara överens i alla detaljfrågor.

Diskussion om sammanslutningens formella arbetsnamn. Beslutades för att kalla gruppen för Arrangemangs- och supporterkommittén.

En mängd dokumentation/material delades ut till mötesdeltagarna. Förutom agenda för mötet delades även ut följande:
• Nyligen avfattat beslut om tillträdesförbud gällande en GAIS-supporter
• Lagsamling med utdrag från Ordningslagen (1993:1617) och Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsevenemang
• Utdrag från Elitfotbollsmanualen 2009, kapitel 3 – Säkerhet
• Utdrag från Elitfotbollsmanualen 2009, kapitel 12 – Regelverk
• Sammanställning av Disciplinnämndens ärenden hittills i år.


5. Diskussion kring erfarenheter från genomförda matcher.
Mats Jonsson inledde med att förklara att arbetet med att arbeta med tydlighet gentemot såväl personal som publik om service och publikfrågor har inletts men långt ifrån är färdigt. Detta arbete pågår dock för fullt och vi är i full färd med att se till att utveckla organisationerna i den mån detta behövs. Fokus ligger dock på att alltid betona vikten av vad det är vi håller på med och vad som skall prioriteras. Våra besökare är våra viktigaste samarbetspartners och vi måste därför tillåta oss själva att vara extremt lyhörda för de önskemål som dessa kan komma att ha. Vi har även arbetat för att organisationen skall vara flexibel och inte uppfattats som stelbent och byråkratisk. I stort kan sägas att säsongen så här långt varit utan några större problem eller intermezzon. Lite stök har förekommit dock, exempelvis i medlemstältet i samband med DIF-Örebro. Detta reddes dock ut, och man byggde helt sonika bort just den problematiken. Lite stök nere i Göteborg på arenan även, och här arbetar vi nu med identifieringsfrågorna. Derbyt på Råsunda mot Hammarby även det lite stökigt med den stormning av insläppet som skedde strax före matchstart. Här kommer förmodligen polismyndigheten att agera gentemot de som varit aktiva/ledande i denna stormning genom ett s k tillträdesförbud. Tydliggjordes att Djurgården Fotboll skall ha mycket på fötterna innan man ifrågasätter en polisiär anmälan om tillträdesförbud.

Övergick till att diskutera Disciplinnämndens ärenden hittills i år. Framgår att Djurgården Fotboll hittills har drabbats av 25.000 kronor i straffavgift i nämnden avseende pyroteknik i samband med IFK Göteborg-DIF. Beslutet delades ut i samband med sammanställningen över ärendena hittills i år. Informerades även om att anmälan finns upprättat avseende pyroteknik i samband med Hammarby-DIF. Berörde även anmälningar avseende bristande plantäckning samt avsaknad av platta bakom siffrorna på matchtröjan. Konstaterades att dessa böter/avgifter är en belastning för klubben, samt att dessa pengar förmodligen kan gå till vettigare saker. Fråga uppstod om var pengarna går till. Mats förklarade att det står i regelverket (RF:s stadgar) vad pengarna skall gå till (främjande av specialidrottsförbundets verksamhet), men att det inte fanns någon mer specifikation än så. Det beslutades att Mats Jonsson skulle väcka frågan om detta mot förbundet och återrapportera nästa möte vad som sagts härom.

6. Diskussion gällande service- och trygghetsupplägg under arrangemangen.
Diskussionen togs under punkt 5 i huvudsak, men berördes även i allmänna diskussioner i övrigt. Värt att nämnas är att frågan kring säkerhetspersonalens klädsel togs upp. Beslutades att Mats Jonsson och Robert Kollberg ser över möjligheterna att ”Djurgårdsfiera” vakter och värdar på ett annat sätt. Även s k ”rena trappor” togs upp, och där konstaterades att det blivit mycket bättre då personalen inte uppfattas som stelbenta längre.

7. Information/diskussion gällande reglementet, regler och riktlinjer som DIF Fotboll är bundna av samt gällande lagstiftning.
Utdelat material gick mycket snabbt igenom och mötesdeltagarna uppmanades att till nästa möte läsa igenom materialet. Vad som avsågs var utdragen ur Elitfotbollsmanualen (kap 3+12) samt lagsamlingen. Även utdelat tillträdesförbud (som givetvis var maskat avseende ID-uppgifter) gicks igenom så att man får en uppfattning om hur dessa fungerar i praktiken. Djurgården Fotboll få nämligen ett papper i vilket det framgår vem som har ålagts ett tillträdesförbud genom åklagarbeslut, dvs. vilket namn personen har och vilket personnummer samt hur långt tillträdesförbudet gäller. I dessa fall kan konstateras att det är synnerligen svårt att veta vem som har fått tillträdesförbudet och därför hålla honom utestängd från arenorna (man vet ju inte hur personen ifråga ser ut). Detta är givetvis inget större problem i det stora hela, då tillträdesförbud som delas ut till supportrar hänförliga till Djurgårdens IF inte på samma sätt är okända för oss till utseende. Men problematiken finns där och är värd att påpekas. När det gäller elitfotbollsmanualen konstaterades att det kanske fanns ett behov av att lägga ut denna i sin helhet på hemsidan. Beslutades därför att Mats Jonsson skickar över hela manualen på PDF till Järnkaminerna så att denna kan läggas ut.

8. Information/diskussion kring bestraffningsärenden.
Denna punkt diskuterades under punkt 5.

9. Övriga frågor.
Ingen övrig fråga behandlades.

10. Nästa möte.
Nästa möte beslutades hållas i slutet av upphållet i sommar, dvs. strax före att Allsvenskan kör igång igen efter U21-uppehållet. Kallelse sker via hemsidorna och det bestämdes att vem som helst får komma på mötena framöver (tacksamt dock om man anmäler sig till Mats Jonsson eller Robert Kollberg så att vi anpassar lokal efter behov). Kallelse initieras av Mats Jonsson till nästa möte. Mats Jonsson uppmanade även deltagarna till att läsa igenom utdelat material till nästa möte eftersom temat då är tänkt att handla om supporterrelaterade policyfrågor. Hur skall Djurgården Fotboll hantera supporterfrågor, vilken policy har man då det handlar om en supporter som blir avstängd av hockeyn, gäller denna även fotbollen osv. Dessa frågor och en mängd andra som härrör till detta tema kan man gärna fundera över till nästa möte.

Mats Jonsson och Robert Kollberg tackade för intresset för den här gången och hälsade samtliga välkomna tillbaka i sommar.

Stockholm 2009-05-06

Vid Protokollet

Mats Jonsson


Jonas Riedel © DIF Fotboll

Senaste nytt
Fler nyheter