Information gällande coronaviruset

ALSO IN ENGLISH IN ARTICLE. Med anledning av coronaviruset och den rådande situationen har Djurgården Fotboll vidtagit åtgärder inom sin verksamhet. Här kan du ta del av vad som gäller.

Ungdom
Folkhälsomyndigheten ser i nuläget ingen anledning till att ställa in träning för ungdomar och DIF Fotboll följer därför deras rekommendation. Liksom tidigare gäller att om man känner av något symptom eller är sjuk, så stannar man hemma. Vi rekommenderar inga resor utomlands och råder till att begränsa alla resor inom landet.

SvFF:s styrelse beslutade den 24 mars kväll att starten av Nationella P16-serien, F17, F19, P17 Allsvenskan och P19 Allsvenskan skjuts upp.

Nedmonteringen av Johan Björkmans hall på Hjorthagens IP skjuts upp till 25-26 april. Läs mer här

Dam
Tills vidare är damlagets träningar stängda för allmänhet och media. Det gäller såväl de på Hjorthagens IP som Kaknäs IP. Damerna tränar också utifrån individuella program fram till och med den 2 april då den kollektiva träningen startar igen.

Djurgården möter AIK, Hammarby, BP, Eskilstuna United och Uppsala i en regional serie som uppladdning inför den tilltänkta säsongsstarten.
Preliminärt spelschema, spikade avsparkstider kommer längre fram:
18-19 april Eskilstuna United - Djurgården
25-26 april Hammarby - Djurgården
2-3 maj Djurgården - AIK
9-10 maj Uppsala - Djurgården
16-17 maj BP - Djurgården

Det är nu formellt beslutat att starten av OBOS Damallsvenskan är uppskjuten. Beslutet är fattat i enlighet med de målsättningar som Svensk Elitfotboll (SEF) och Elitfotboll Dam (EFD) på respektive håll enades om under onsdagen den 18 mars, vilket skulle innebära start för de olika serierna i slutet av maj eller i början av juni.
SvFF, SEF och EFD har i samråd också beslutat att kvarvarande matcher i Svenska Cupen skjuts på framtiden med målbilden att återuppta spelet i anslutning till seriestart.
 
Herr
A-laget tränar kollektivt från och med måndag den 30 mars på Kaknäs. Tills vidare är herrlagets träningar stängda för allmänhet och media. Det gäller såväl de på Tele2 Arena som Kaknäs IP.

Den sportsliga ledningen kommer att planera verksamheten så att det blir ett välanpassat schema fyllt av tränings- och U21-matcher fram tills seriestarten.

Det är nu formellt beslutat att starten av Allsvenskan är uppskjuten. Beslutet är fattat i enlighet med de målsättningar som Svensk Elitfotboll (SEF) och Elitfotboll Dam (EFD) på respektive håll enades om under onsdagen den 18 mars, vilket skulle innebära start för de olika serierna i slutet av maj eller i början av juni.

Matcharrangemang
Biljettförsäljningen är stängd tills vidare. Köpta biljetter kommer att gälla till ny speldag. Vi ber att få återkomma med mer information löpande här på DIF.se och i andra kanaler. 
 
Vår Stad
Den verksamhet som primärt kan beröras är den verksamhet vi har i Stockholms skolor. Så länge skolorna håller öppet bedriver Djurgården sin verksamhet som vanligt. Tar skolorna beslut om att stänga så stängs naturligtvis även vår berörda verksamhet ned.
 
Årsmötet 2020
Under onsdagen den 11 mars togs beslut om att ställa in årsmötet för samma datum. Vi kommer att återkomma med information på DIF.se när mötet kan äga rum, utformning och plats.

eAllsvenskan
Följt av EA:s besked fredagen den 13 mars att EA SPORTS FIFA 20 Global Series sätts på paus, innebär det även att det inte blir något spel i eAllsvenskan tills vidare.
 
Djurgården Fotboll följer noggrant de rekommendationer och riktlinjer som ges från myndigheter och från Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Fotbollförbundet (SvFF). För övrig information, senaste nytt och fakta hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.
-------

In English

Youth section
The Public Health Authority (Folkhälsomyndigheten) currently sees no reason to suspend training for young people and DIF Football therefore follows their recommendation. As before, if you feel any symptoms or are sick, you stay home. We do not recommend trips abroad and advise to limit all travel within the country.

On 24th of March, SvFF's board decided that the start of the National P16 series, F17, F19, P17 Allsvenskan and P19 Allsvenskan be postponed.

The dismantling of Johan Björkman's hall on Hjorthagen's IP is postponed to 25-26 April. Read more

Women's squad
For the time being, the women's team practice sessions are closed to the public and the media. This applies to both Hjorthagens IP and Kaknäs IP. The women's team also practice on the basis of individual programs until April 2nd, when the collective training starts again.

Djurgården will face AIK, Hammarby, BP, Eskilstuna United and Uppsala in a regional series as a recharge for the intended season start.

Preliminary game schedule, exact kick-off times to be announced:
April 18-19 Eskilstuna United - Djurgården
April 25-26 Hammarby - Djurgården
May 2-3 Djurgården - AIK
May 9-10 Uppsala - Djurgården
May 16-17 BP - Djurgården

It has now been formally decided that the start of the OBOS Damallsvenskan has been postponed. The decision was made in accordance with the goals agreed by Swedish Elite Football (SEF) and Elite Football Women (EFD) on Wednesday, March 18th, respectively, which would mean the start of the various series at the end of May or early June.

SvFF, SEF and EFD have also in consultation decided that remaining matches in the Swedish Cup will be postponed in the future with the goal image to resume the competition in connection with the start of the series.

Men's squad
The team will gather again on Monday, March 30th at Kaknäs to resume training. For the time being, the men's team practice sessions are closed to the public and the media. This applies to both Tele2 Arena and Kaknäs IP.

The sporting management will plan the business so that it will be a well-adapted schedule filled with training and U21 matches until the start of the series.

It has been formally decided that the start of the Allsvenskan has been postponed. The decision was made in accordance with the goals agreed by Swedish Elite Football (SEF) and Elite Football Women (EFD) on Wednesday, March 18th, respectively, which would mean the start of the various series at the end of May or early June.

Match Events
Ticket sales are closed until further notice. Purchased tickets will be valid for new game day. We ask you to return to DIF.se and our other channes for updated information.

Our City (Vår Stad)
The activities that can primarily be affected are the activities we have in a number of schools in Stockholm. As long as the schools are open, Djurgården Football runs its business as usual. Of course, if the schools decide to close, our affected business will of course be closed down.

The 2020 Annual Meeting

On Wednesday, March 11, a decision was made to postpone the annual meeting for the same date. We will return with information on DIF.se when the meeting can take place as well as location and format for this.

eAllsvenskan
Following EA's announcement on Friday, March 13th that EA SPORTS FIFA 20 Global Series is paused, it also means that there will be no games in eAllsvenskan until further notice.

Djurgården Fotboll strictly follows the recommendations and guidelines given by authorities and from Swedish Elite Football (SEF) and the Swedish Football Association (SvFF). For other information, latest news and facts, we refer to the Public Health Authority (Folkhälsomyndigheten).

Senaste nytt
Fler nyheter