Så fungerar valberedningen och styrelsen m.m.

Årets första medlemsmöte stundar och vi vill därför informera och påminna om hur de olika delarna i vår stolta idrottsförening fungerar och verkar.

Den 19 februari äger årets första medlemsmöte rum, och den 11 mars är Årsmöte inbokat för Djurgården Fotboll. Lokal och tid för båda datumen är kl. 18.00 i Aulan på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) på Lidingövägen 1.

Djurgården Fotboll är en medlemsstyrd ideell förening och våra medlemmar är ytterst de som bestämmer riktningen för föreningen. De ger förtroende och utkräver ansvar. Djurgården har därför en föreningsdemokratisk ordning som alla i och runt föreningen ska förhålla sig till. Alla medlemmar har en skyldighet att underhålla och utveckla vår föreningsdemokrati i Djurgården, men ett särskilt tungt ansvar att vara drivande vilar naturligtvis på organisation och styrelse.

Valberedningen

Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till förtroendevalda, i första hand styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen håller en nära kontakt med styrelsen för att skaffa sig en bild av hur arbetet fungerar och vilka eventuella kompetenser som behövs. Valberedningen bör vara sammansatt så den representerar föreningens olika aktiviteter, utövare och medlemmar. Valbar till valberedning är röstberättigad medlem. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas, även om han eller hon är medlem. 

Motioner 

Alla medlemmar kan lämna in motioner till årsmötet. Dessa ska vara inlämnade senast tre veckor innan årsmötet så att styrelsen hinner ta ställning till dem. Styrelsen ska svara på motionen innan årsmötet, normalt görs detta med ett förslag på om man stöder (bifaller) motionen eller om man inte gör det (avslag). Slutligen är det upp till årsmötet att rösta om motionen ska bifallas eller avslås. En motion kan i princip ta upp vilken fråga som helst men grundläggande brukar vara att det ska vara en mer grundläggande fråga och inte en detaljerad verksamhetsfråga. 

Årsmötet 

Av Djurgården Fotbolls cirka 12 500 medlemmar (läs mars 2019) närvarade 192 röstberättigade medlemmar på föreningens årsmöte 6 mars 2019. Det motsvarar cirka 1,5 % av föreningens totala antal medlemmar. 

Som en del i att öka transparensen och engagera medlemmarna i föreningens verksamhet beslutade Djurgården Fotbolls årsmöte 2019 att i enlighet med styrelsens rekommendation att yrka bifall till en motion om ökad transparens beträffande medlems- och årsmöten. Organisationen ska på effektivast sätt spela in och delge medlemmarna medlemsmöten och årsmöten via streamad video så att föreningens medlemmar skall kunna ta del av presentationsdelen direkt eller i efterhand. 

Medlemsmöten 

En framgångsrik idrottsförening är beroende av engagerade medlemmar. Föreningen ska därför på medlemsmöten tillhandahålla väl förberedda presentationer som ger en god inblick i föreningens verksamhet, möjligheter och utmaningar. Presentationerna ska fokusera på att ge en lägesbild som bygger på erfarenheter och redogöra för genomförda och planerade aktiviteter. Föreningen ska i mötesforumet skapa så bra förutsättningar som möjligt för konstruktiva diskussioner. Medlemmar blir på så sätt bättre informerade om verksamhetens innehåll och det bidrar förhoppningsvis till kloka och välavvägda beslut på årsmötet. Djurgården Fotboll ska under ett år hålla minst två och som mest fyra medlemsmöten. 

Under året kommunicerar föreningen även med medlemmarna på löpande basis via föreningens digitala kanaler (hemsida, nyhetsbrev, sms) och medlemstidningen Djurgårdaren. Föreningens tjänstemän är i princip alltid tillgängliga för kontakt via mejl eller telefon. 

Medlemmar 

Har man betalt sin medlemsavgift och är myndig har man yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt vid beslut och val på årsmöten. Är man inte myndig har man yttranderätt och förslagsrätt. Som medlem får man också inbjudan till medlemsmöten där vd, sportchefer, tränare, spelare och andra ledare inom Djurgårdens fotbollsorganisation informerar och svarar på frågor om den löpande verksamheten. Djurgården Fotboll har till den nya digitala plattformen dif.se skapat funktionen MittDIF där medlemmar kan kontrollera och uppdatera sina kontaktuppgifter och därmed få kontroll på medlemskap och säsongskort, se aktuella erbjudanden samt ta del av särskild föreningsinformation som till exempel medlems- och publikundersökningar. 

Styrelsen 

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan föreningens årsmöten. Mellan två årsmöten har föreningens medlemmar inte rätt att bestämma vad styrelsen ska göra. Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls verksamhet och övervakar organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är oberoende och har inte någon form av operativt arbete inom föreningen eller bolagen. Styrelsen utser även den verkställande direktören i Djurgårdens Elitfotboll AB som är övergripande verksamhetsansvarig. 

Vid årsmötet tillsätts en styrelse i föreningen efter förslag från valberedningen (läs mer högre upp i artikeln). Styrelsen för Djurgårdens IF Fotbollförening består för närvarande av ordförande Lars-Erik Sjöberg, styrelseledamöterna Claes-Göran Sylvén, Petra Wester, Ruby Rinman, Alexander af Jochnick, Poya Motai och Johan Arneng. Pelle Kotschack är hedersledamot.

Den 19 februari äger årets första medlemsmöte rum, och den 11 mars är Årsmöte inbokat för Djurgården Fotboll. Lokal och tid för båda datumen är kl. 18.00 i Aulan på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) på Lidingövägen 1.

Varmt välkommen!

Senaste nytt
Fler nyheter