Valberedningens förslag till styrelse

Här kan du ta del av Valberedningens förslag på styrelseledamöter.

En synnerligen kort period har passerat sedan föreningen höll årsmöte i oktober 2020 och då valde in två nya ledamöter i vår styrelse. Efter en rad tillskott på senare år samt under rådande läge i Fotbollssverige och världen förespråkar vi allra främst kontinuitet.

Det är vår bedömning att det lagbygge som utgör styrelsen i Djurgården fotboll på ett gott sätt representerar vår breda medlemsbas och förvaltar intressen för såväl spets- som breddidrott. Tack vare ett långsiktigt och metodiskt arbete tillsammans med operativ ledning står Djurgården Fotboll väl rustade att tackla ett historiskt svårt läge.

Vi förespråkar en sund rotation av ledamöter över tid för att behålla erfarenhet och samtidigt tillföra nytt blod. Med senaste årens många tillskott ihop med utmaningarna som föreningen står inför i nuläget landar vi i bedömningen att styrelsens utformning är optimal och gagnas av att arbeta ihop sig ytterligare i sin nuvarande utformning.

Valberedningens förslag i detalj:
- Vi föreslår omval av Lars-Erik Sjöberg som ordförande till en period av ett år.
- Till ordinarie ledamöter på två år föreslår Valberedningen omval av Alexander af Jochnick, Mattias Jonson, Ruby Rinman och Petra Wester.
- Claes-Göran Sylvén, Poya Motai & Linda Wijkström valdes på två år under senaste årsmötet och har ett år kvar på sina mandat.
- Vi noterar att Pelle Kotschack är hedersledamot i styrelsen.
- Valberedningen föreslår inga suppleanter.
- Till ordinarie revisorer föreslår vi Per Molin och Deloitte AB (med Andreas Frountzos som huvudansvarig). Till revisorssuppleant föreslår vi Deloitte AB (med Henrik Nilsson).

Senaste nytt
Fler nyheter