Justering av medlemsavgifter från och med den 1 maj

Vid årsmötet den 10 mars i år beslutades om att justera vissa medlemsavgifter från och med den 1 maj.

Djurgården Fotboll är till 100% en medlemsägd förening. I skrivande stund är vi 20 906 Djurgårdare som tillsammans engagerar oss i föreningen på olika sätt, som exempelvis att delta i på medlemsöten och årsmöten. På det senaste årsmöte, den 10 mars i år, lade styrelsen fram ett förslag om att justera ett antal medlemsavgifter.

Styrelsen gjorde en utredning kring medlemsavgifter i svenska fotbollsklubbar och föreslog en justering av priserna, något som sedermera röstades igenom med övervägande majoritet på årmötet. Så här skrev styrelsen i förslaget:


Bakgrund
Djurgårdens IF Fotbollsförenings medlemsavgifter är enligt följande:

Vuxen (från 20 år): 400 kronor
Pensionär/barn/ungdom till och med 20 år: 200 kronor
Järnkanin (engångsbelopp fram till fyllda 7 år): 400 kronor
Familjemedlemskap: 600 kronor
Ständigt medlemskap: 8 000 kronor

Dessa medlemsavgifter har varit oförändrade under lång tid. Styrelsen har därför vidtagit en partiell översyn av hur övriga föreningars medlemsavgifter har sett ut avseende år 2021 för att avgöra huruvida en höjning av medlemsavgifterna ur ett omvärldsperspektiv varit att anse som befogad. Ett urval av den partiella översynen ger vid handen följande.

Förslag
Med anledning härav lämnar styrelsen följande förslag till höjning av medlemsavgiften fr.o.m. 1 maj 2022 enligt nedan.

Vuxen (från 20 år): 450 kr (+ 50kr)
Pensionär/barn/ungdom till och med 20 år: 250 kr (+ 50kr)
Järnkanin (engångsbelopp fram till fyllda 7 år): 500 kr (+ 100kr)
Familjemedlemskap: 700 kr (+ 100kr)
Ständigt medlemskap: 8 000 kr (oförändrad)

Yrkande
Styrelsen hemställer att årsmötet beslutar att höja medlemsavgifterna enligt ovanstående förslag att gälla från och med 1 maj 2022.


Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag, och från och med nu på söndag den 1 maj börjar de nya medlemsavgifterna att gälla. Bli medlem här.

Senaste nytt
Fler nyheter