Allt du behöver veta inför årsmötet 2020

Den 21 oktober äger det framskjutna årsmötet från i mars rum på Stockholms stadion. Som medlem i Djurgården Fotboll är du välkommen att delta!

Med kort varsel tog Djurgården Fotboll beslut den 11 mars om att skjuta den kvällens årsmöte på framtiden på grund av den coronapandemi som drabbade Sverige och världen. Ett årsmöte kan skjutas upp om det inte anses nödvändigt. Djurgården Fotboll anser att årsmötet är nödvändigt och en verksamhetskritisk fråga. Därför genomförs nu årsmötet nästa vecka.
 
Den 7 september gick den första kallelsen ut till årsmötet som nu fastslagits till den 21 oktober kl. 18:00. Kom ihåg att ta med dig legitimation samt ditt medlemskort i Djurgården Fotboll.
 
Insläpp:
Vi kommer att ha två entréer vid Lidingövägen öppna – ”Sektion B” för medlemmar med medlemskort och ”Sektion A” för de glömt medlemskort eller som önskar bli medlem (betalning via Swish). Vi öppnar kl. 17:15. Observera att entréerna stänger kl. 18:20. Kaffe kommer att finnas tillgängligt för de som önskar.
 
Mötet äger rum utomhus för att så gott det går skapa en trygg och säker miljö för deltagare på plats. Kom ihåg att hålla avstånd i eventuell köbildning in till arenan, samt på läktarplats (sällskap kan sitta ihop) samt följa de hälsorekommendationer som Folkhälsomyndigheten angett. Känner du av minsta symtom såsom förkylning, feber eller dylikt ber vi dig stanna hemma.
 
I skrivande stund räknar SMHI med en kväll utan nederbörd och cirka 5 plusgrader. Kom ihåg att klä dig varmt. Självklart finns det fina halsdukar, mössor och annat att köpa (betalning via Swish eller kort) hos Djurgårdsbutiken som är på plats.


Motioner till årsmötet är sedan tidigare inskickade och fastslagna. Information om motioner, valberedningens förslag samt årsredovisningen hittar du på länkarna nedan. 
 
Till årsredovisningen 2019
Aktuella motioner samt styrelsens yttranden
Till valberedningens förslag
 
För att kunna rösta behöver du vara på plats.
Varmt välkomna!

Dagordningen

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av balans- och resultaträkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
14. Val av minst två revisorer och minst en revisorssuppleant för en tid av ett år
15. Val av minst tre (3) ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera till och med nästa årsmöte
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Ärenden föreslagna av styrelsen - förslag till nya stadgar 
18. Motioner, som senast tre veckor före årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande
19. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.
20. Avtackning
21. Årets Djurgårdare herr och dam
22. Årets junior: flickjunior och pojkjunior
23. Kurt Hammargrens minnesfond 
24. Årets DIF-insats
25. Mötet avslutas
 
Här kan du ta del av föreningens stadgar som bland annat behandlar årsmötets utförande och riktlinjer.
 
Gör som 17 144 andra, bli medlem i Djurgården Fotboll du med – gå med här

Senaste nytt
Fler nyheter