Allt inför årsmötet 2 juni

Den 2 juni håller Djurgården Fotboll årsmöte på Stockholms Stadion.

I veckan inbjudes alla medlemmar i Djurgården Fotboll till årsmöte på Stockholms Stadion vid Lidingövägen i Stockholm. Nedan finner du dagordningen, Valberedningens förslag, motioner och årsredovisningen.

Årsmötet äger rum nu på onsdag 2 juni kl. 18:00 och kommer att hållas utomhus på Stockholms Stadion (insläpp från 17:00 på Lidingövägen-sidan). För att underlätta vid inpassage ta med dig ditt medlemskort.
 
Självklart går det att bli medlem på plats, men passa på redan nu – du kan då enkelt visa upp bekräftelsen vid din ankomst till medlemsmötet. För att kunna rösta behöver du vara på plats.
Varmt välkommen!

Dagordningen:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av balans- och resultaträkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
14. Val av minst två revisorer och minst en revisorssuppleant för en tid av ett år
15. Val av minst tre (3) ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera till och med nästa årsmöte
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Ärenden föreslagna av styrelsen - förslag till nya stadgar 
18. Motioner, som senast tre veckor före årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande
19. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.
20. Årets Djurgårdare herr och dam
21. Kurt Hammargrens minnesfond 
22. Årets DIF-insats
23. Mötet avslutas

Aktuella motioner samt styrelsens yttranden
Årsredovisningen 2020
Valberedningens förslag

Kommentar till årsredovisningen 2020

Trots pandemiåret gör Djurgården Fotboll ett väldigt bra ekonomiskt resultat. Tack vare alla medlemmar, supportrar och partners, det enorma stödet och hjärtat som visas dagligen – trots att vi inte kunnat arrangera matcher med publik – kan Djurgårdens IF Fotbollförening visa upp en stabilitet som ger stor framtidstro. Tack alla ni.
 
Som framgår av Årsredovisningen för 2020 gör Djurgårdens IF Fotbollförening ett positivt resultat på 59,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 116,3 miljoner kronor – en dubblering av summan när den ekonomiska utvecklingen för 2019 redovisades. Soliditeten har ökat till 50,7 (33,5) procent. De totala intäkterna i koncernen 2020 uppgick till 198,1 (144,5) miljoner kronor.

Senaste nytt
Fler nyheter