Dags för årsmöte i Djurgården Fotboll

På onsdag 6 mars kl.18.00 håller DIF Fotboll årsmöte i stora aulan på GIH. Här hittar du dagordningen, motioner, valberedningens förslag och årsredovisningen.

Djurgårdens IF Fotboll håller årsmöte nu på onsdag kl.18.00. Mötet kommer att hållas i stora aulan på GIH som ligger ovanför backen vid Klocktornet på Stadion. Alla medlemmar i Djurgården Fotboll hälsas välkomna till årsmötet och självklart går det att bli medlem på plats.
Varmt välkomna!

Dagordningen:

1.Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av balans- och resultaträkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år
12. Val av ordinarie styrelseledamöter
13. Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
14. Val av minst tre (3) ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera till och med nästa årsmöte
15. Val av minst två revisorer och minst en revisorssuppleant för en tid av ett år
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Ärenden föreslagna av styrelsen - förslag till nya stadgar 
18. Motioner, som senast tre veckor före årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande
19. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.
20. Avtackning
21. Årets Djurgårdare herr och dam
22. Årets junior, flickjunior och pojkjunior
23. Kurt Hammargrens minnesfond 
24. Årets DIF-insats
25. Mötet avslutas


Klicka här för att se valberedningens förslag
Klicka här för att se aktuella motioner
Klicka här för att läsa förslag till nya stadgar
Klicka här för att ta del av årsredovisningen

Kommentar till årsredovisningen 2018

Rörelsens intäkter uppgår till 169,3 mkr kronor, varav spelartransfers 56,5 mkr. De kommersiella intäkterna har ökat med 5,3 mkr och publikintäkterna har minskat med 4,1 mkr. Årets resultat uppgår till 18,7 mkr och det egna kapitalet till 72,1 mkr. De ekonomiska målen är fortsatt att det egna kapitalet ska uppgå till minst 25 procent av omsättningen och ett positivt rörelseresultat före spelartransfers och andra poster av engångskaraktär. Det justerade rörelseresultatet är även 2018 negativt men i förhållande till verksamhetens omfattning och finansiella ställning på en acceptabel nivå.

De stora spelarförsäljningarna har möjliggjort satsningar i spelartrupperna och i övrig verksamhet. Föreningens resurser ska återinvesteras i verksamheten under förutsättning att vi har god kontroll på de ekonomiska målen och likviditeten på både kort och lång sikt.

  • Målskyttar

  • Gula kort

  • Röda kort

  • Domare

  • Publik

Till matchen
Senaste nytt
Fler nyheter